Rewitalizacja miast polskich – diagnoza

Zamów teraz

  Zamawiam

  Rewitalizacja miast polskich – diagnoza Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Ksiązka stanowi VIII tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego  rozwoju.

  Spis treści
  Wstęp – Zygmunt Ziobrowski ….. 9
  Rozdział 1. Procedura badawcza i wyniki prac prowadzonych w ramach diagnozy – Wojciech Jarczewski ….. .13
  1.1. Schemat postępowania badawczego w projekcie badawczym zamawianym Rewitalizacja miast polskich ….. 13
  1.2. Kompleksowa diagnoza sytuacji wyjściowej – podsumowanie wyników prac opublikowanych w serii Rewitalizacja miast polskich ….. 17
  1.3. Wprowadzenie do tematyki tomu ….. 20
  Rozdział 2. Proces transformacji terenów miejskich wobec dziedzictwa duchowego i materialnego – Izabela Mironowicz ….. 23
  2.1. Transformacja miast. Dwa typy transformacji. Charakter transformacji.Transformacja a rewitalizacja ….. 23
  2.2. Degradacja. Kryteria degradacji. Ocena degradacji według poszczególnych kryteriów. Procesy spontanicznej odnowy – rewitalizacja czy degradacja? ….. 25
  2.3. Dziedzictwo duchowe i materialne – defi nicja i kontekst miejski. Wartości i symbole w rozumieniu i wykorzystaniu dziedzictwa ….. 35
  2.4. Zrównoważony rozwój – defi nicja i kontekst miejski. Oblicza równowagi urbanistycznej ….. 40
  2.5. Ewolucja struktur osadniczych i jej rola w transformacji miast ….. 42
  Rozdział 3. Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce – Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz ….. 45
  3.1. Problem rewitalizacji miast ….. 45
  3.2. Degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej w kontekście uwarunkowań gospodarczych, społecznych i przestrzennych w Polsce na tle Europy Zachodniej ….. 47
  3.3. Rewitalizacja we współczesnym dyskursie medialnym, profesjonalnym i praktycznym ….. 49
  3.4. Dylematy i pułapki w koncepcjach i działaniach rewitalizacyjnych w Polsce ….. 51
  3.5. Wnioski ….. 54
  Rozdział 4. Skala degradacji miast w Polsce – Wojciech Jarczewski ….. 57
  4.1. Śródmieścia – główne obszary problemowe miast ….. 57
  4.2. Blokowiska – rewitalizacja poprzez dogęszczanie? ….. 59
  4.3. Tereny poprzemysłowe – balast poprzedniej epoki czy niewykorzystany potencjał ? ….. 61
  4.4. Tereny pokolejowe ….. 62
  4.5. Życie po jednostkach armii radzieckiej i bez Wojska Polskiego ….. 62
  4.6. Skala degradacji ….. 63
  Rozdział 5. Społeczny aspekt rewitalizacji – Andrzej Zborowski ….. 65
  5.1. Wprowadzenie ….. 65
  5.2. Społeczne kryteria rewitalizacji ….. 67
  5.3. Marginalizacja społeczna ….. 70
  5.4. Procesy polaryzacji i segregacji społeczno-przestrzennej ….. 73
  5.5. Depopulacja miast a procesy suburbanizacji ….. 76
  5.6. Cudzoziemcy i imigranci ….. 77
  5.7. Cykl degradacji śródmieścia ….. 77
  5.8. Wnioski ….. 81
  Rozdział 6. Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych Anna Karwińska ….. 83
  6.1. Źródła powstawania problemów społecznych w miastach ….. 83
  6.2. Problemy defi nicyjne obszarów kryzysowych ….. 86
  6.3. Wskaźniki stosowane do wyznaczania obszarów kryzysowych ….. 90
  Rozdział 7. Prawno-instytucjonalny aspekt rewitalizacji – Marek Węglowski ….. 95
  7.1. Planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ….. 96
  7.2. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych ….. 102
  7.3. Instytucje działające na polu rewitalizacji ….. 116
  7.4. Wnioski ….. 127
  Rozdział 8. Ekonomiczne aspekty rewitalizacji – Stanisław Belniak, Maciej Wierzchowski ….. 131
  8.1. Przyjęte założenia ….. 131
  8.2. Klasyfi kacja nakładów na rewitalizację i ich zestawienie z efektami ….. 132
  8.3. Szacunkowe nakłady finansowe na rewitalizację zasobów mieszkaniowych w Polsce ….. 135
  8.4. Finansowanie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób ze zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych w Polsce ….. 138
  8.5. Rola sektora prywatnego (deweloperów) w fi nansowaniu rewitalizacji ….. 143
  8.6. Wnioski ….. 145
  Rozdział 9. Źródła i metody finansowania projektów rewitalizacyjnych w Polsce – Aleksandra Jadach-Sepioło (red.), Gabriel Główka, Irena Herbst, Katarzyna Sobiech-Grabka, Natalia Batz, Marta Modelewska ….. 147
  9.1. Wprowadzenie – Aleksadra Jadach-Sepioło ….. 147
  9.2. Komercyjne instrumenty finansowania projektów rewitalizacyjnych – Gabriel Główka ….. 148
  9.3. Ocena możliwości prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formule PPP w Polsce – Irena Herbst ….. 156
  9.4. Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Project finance i PPP – Katarzyna Sobiech-Grabka ….. 159
  9.5. Środki unijne na rewitalizację polskich miast w regionalnych programach operacyjnych w latach 2007-2013 – Natalia Batz ….. 164
  9.6. Inicjatywa JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich – Marta Modelewska ….. 171
  9.7. Wnioski – Aleksandra Jadach-Sepioło ….. 176
  Rozdział 10. Urbanistyczny aspekt rewitalizacji – Zygmunt Ziobrowski ….. 179
  10.1. Główne cechy degradacji …… 179
  10.2. Cechy i charakter działań rewitalizacyjnych ….. 181
  10.3. Rewitalizacja kreowaniem nowego wizerunku miasta ….. 182
  10.4. Planowanie przestrzenne a programowanie rewitalizacji ….. 188
  Rozdział 11. Modele rewitalizacji miast w Polsce – ocena założeń – Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło ….. 191
  11.1. Defi nicja i kryteria oceny modelu rewitalizacji miast w Polsce ….. 191
  11.2. Model jako wzorzec do naśladowania – podsumowanie dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji miast do 2004 r. ….. 197
  11.3. Projekty ustaw poświęconych rewitalizacji – próby budowania kompleksowej polityki rewitalizacji ….. 208
  11.4. Polityka rewitalizacji jako element polityki regionalnej – ocena ZPORR i miejsca rewitalizacji w RPO ….. 213
  11.5. Wnioski ….. 225
  Rozdział 12. Informacyjne zaplecze rewitalizacji – Janusz Jeżak ….. 229
  12.1. Bazy danych – pojęcia podstawowe ….. 230
  12.2. Bazy danych – cele i kryteria tworzenia ….. 232
  12.3. Bazy danych o procesie rewitalizacji a bazy danych o programach rewitalizacji ….. 236
  12.4. Bazy danych jako narzędzie wspomagające realizację procesu rewitalizacji ….. 236
  12.5. Ocena informacyjnego zaplecza rewitalizacji ….. 250
  Rozdział 13. Rewitalizacja w liczbach – Wojciech Jarczewski, Michał Kuryło ….. 253
  Podsumowanie – Zygmunt Ziobrowski ….. 267
  Summary – Zygmunt Ziobrowski ….. 275
  Bibliografia ….. 279

  ISBN 978-83-89440-36-5

  Cena książki: 28,00 zł brutto