Przyrodnicze obszary chronione możliwości użytkowania

Zamów teraz

  Zamawiam

  Przyrodnicze obszary chronione możliwości użytkowania Cena: 8,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Spis treści:

  Wstęp (11)
  Rozdział 1. Zarys rozwoju przyrodniczych obszarów chronionych w Polsce (15)
  Rozdział 2. Rezerwaty przyrody (23)
  2.1. Wprowadzenie (23)
  2.2. Definicja i cele rezerwatów przyrody (24)
  2.3. Charakterystyka rezerwatów przyrody w Polsce (25)
  2.4. Realizacja celów ochrony w rezerwatach przyrody (37)
  2.4.1. Plany ochrony (37)
  2.4.2. Ochrona ścisła i częściowa (39)
  2.5. Udostępnianie rezerwatów przyrody (40)
  2.5.1. Nauka (41)
  2.5.2. Edukacja (42)
  2.5.3. Zwiedzanie (43)
  2.6. Użytkowanie rezerwatów przyrody niezgodnie z ich celami (51)
  Rozdział 3. Parki narodowe (53)
  3.1. Wprowadzenie (53)
  3.2. Definicja i cele parków narodowych (54)
  3.3. Charakterystyka parków narodowych w Polsce (55)
  3.4. Realizacja celów ochrony w parkach narodowych (65)
  3.4.1. Plany ochrony (65)
  3.4.2. Ochrona ścisła, częściowa i krajobrazowa (67)
  3.4.3. Obsługa działalności ochronnej (69)
  3.5. Udostępnianie parków narodowych (70)
  3.5.1. Nauka (70)
  3.5.2. Edukacja (73)
  3.5.3. Turystyka (74)
  3.6. Użytkowanie parków narodowych wynikające ze stanu prawnego własności terenu (79)
  3.7. Użytkowanie parków narodowych niezgodnie z ich celami (79)
  Rozdział4. Parki krajobrazowe (83)
  4.1. Wprowadzenie (83)
  4.2. Definicja i cele parków krajobrazowych (84)
  4.3. Charakterystyka parków krajobrazowych w Polsce (87)
  4.4. Plany ochrony (96)
  4.5. Użytkowanie parków krajobrazowych zgodnie z ich celami i zasady gospodarowania (98)
  4.5.1. Ochrona ścisła i częściowa w rezerwatach przyrody położonych w obrębie parków krajobrazowych (99)
  4.5.2. Ochrona gatunkowa zwierząt (100)
  4.5.3. Gospodarka leśna i łowiectwo (101)
  4.5.4. Rolnictwo (107)
  4.5.5. Gospodarka wodna (110)
  4.5.6. Osadnictwo (114)
  4.5.7. Obiekty kultury materialnej (115)
  4.5.8. Nauka (116)
  4.5.9. Edukacja (116)
  4.5.10. Turystyka i wypoczynek (117)
  4.5.11. Komunikacja i infrastruktura techniczna (121)
  4.6. Użytkowanie parków krajobrazowych niezgodnie z ich celami (122)
  Rozdział 5. Obszary chronionego krajobrazu (123)
  5.1 Wprowadzenie (123)
  5.2 Definicja i cele obszarów chronionego krajobrazu (124)
  5.3 Charakterystyka obszarów chronionego krajobrazu w Polsce (125)
  5.4 Użytkowanie obszarów chronionego krajobrazu zgodnie z ich celami i zasady gospodarowania (130)
  5.4.1. Ochrona ścisła i częściowa w rezerwatach przyrody położonych w obrębie obszarów chronionego krajobrazu (130)
  5.4.2. Gospodarka leśna i łowiectwo (130)
  5.4.3. Rolnictwo (131)
  5.4.4. Gospodarka wodna (131)
  5.4.5. Osadnictwo (132)
  5.4.6. Obiekty kultury materialnej (132)
  5.4.7. Turystyka (133)
  5.4.8. Komunikacja i infrastruktura techniczna (134)
  5.5 Użytkowanie obszarów chronionego krajobrazu niezgodnie z ich celami (135)
  Rozdział 6. Możliwości użytkowania obszarów objętych innymi formami ochrony przyrody (137)
  6.1. Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej (137)
  6.2. Użytki ekologiczne (140)
  6.3. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy (143)
  Rozdział 7. Zabezpieczenie przyrodniczych obszarów chronionych przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (145)
  Zakończenie (149)
  Bibliografia (151)
  Summary (167)

  Autorzy: Danuta Ptaszycka-Jackowska, Maria Baranowska-Janota

  ISBN 83-86847-55-7

  Cena książki: 8,00 zł brutto