Przykłady rewitalizacji miast

Zamów teraz

  Zamawiam

  Przykłady rewitalizacji miast Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Książka stanowi XII tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego  rozwoju.
  Spis treści
  Wstęp ….. 11
  Wprowadzenie do problematyki tomu Alina Muzioł-Węcławowicz ….. 15
  Rozdział 1. Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie. Podsumowanie działań 1990-2009 Grażyna Kulpa-Jarocka, Dagmara Mliczyńska-Hajda ….. 23
  1.1. Ogólna charakterystyka Szczecina ….. 23
  1.2.  Geneza, źródła inspiracji i ogólna charakterystyka rewitalizacyjnych działań miasta ….. 24
  1.3. Programowanie działań rewitalizacyjnych, zarządzanie programem i charakterystyka cech procesu decyzyjnego ….. 26
  1.3.1. Obszar programu rewitalizacji – obszary priorytetowe i projekty ….. 26
  1.3.2. Organizacja i zarządzanie programem rewitalizacji, kompetencje uczestników, ewolucja ….. 29
  1.3.3. Komplementarność powiązań programu rewitalizacji ze sferą planowania przestrzennego. Koncepcja a praktyka ….. 31
  1.3.4. Zakres i metoda analizy zasobów miasta w obszarze programu rewitalizacji i projektów pilotażowych (priorytetowych) ….. 32
  1.4. Charakterystyka efektów działań rewitalizacyjnych do roku 2004 i w latach 2004-2006 oraz od roku 2006 po dzień dzisiejszy ….. 34
  1.4.1. Stan realizacji projektów ….. 34
  1.4.2. Finansowanie działań rewitalizacyjnych − wykorzystane źródła i wielkość nakładów ….. 40
  1.4.3. Sfery długofalowego ożywienia społecznego i gospodarczego obszarów rewitalizowanych i ich sąsiedztwa ….. 44
  1.5. Doświadczenia i wnioski − główne bariery w prowadzeniu programu rewitalizacji ….. 44
  Rozdział 2. Program rewitalizacji zabytkowego centrum w Sopocie Aleksandra Czyżewska ….. 47
  2.1. Wprowadzenie ….. 47
  2.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji ….. 48
  2.3. Główne projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji ….. 56
  2.4. Plany i dalsze działania ….. 70
  2.5. Wpływ realizacji programu na inne zadania, na politykę i rozwój miasta ….. 73
  2.6. Podsumowanie ….. 75
  Rozdział 3. Rewitalizacja śródmieścia Lublina Ewa Kipta ….. 79
  3.1. Wprowadzenie ….. 79
  3.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji ….. 83
  3.2.1. Geneza rewitalizacji Starego Miasta i śródmieścia ….. 84
  3.2.2. Początki rewitalizacji w latach 1995-2004 ….. 86
  3.2.3. Przebieg rewitalizacji po roku 2004 ….. 93
  3.3. Przebieg programowania rewitalizacji w centrum Lublina ….. .98
  3.4. Podsumowanie ….. 100
  Rozdział 4. Program Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy Ilona Borówek ….. 103
  4.1. Wprowadzenie ….. 103
  4.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji, opracowanie i przyjęcie programu ….. 105
  4.3. Struktura organizacyjna programu rewitalizacji ….. 115
  4.4. Główne projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji ….. 118
  4.5. Projekty realizowane w wyniku wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ….. 126
  4.6. Bariery realizacji programu ….. 129
  4.7. Podsumowanie ….. 130
  Rozdział 5. Rewitalizacja najstarszej części Ustki Joanna Poczobut ….. 133
  5.1. Ogólne dane o mieście ….. 133
  5.2. Problemy rozwojowe miasta Ustki ….. 135
  5.3. Wybór obszaru rewitalizacji ….. 137
  5.4. Dofinansowanie usteckich projektów ….. 140
  5.5. Specyfika działań odnowy w Ustce ….. 144
  5.6. Podsumowanie ….. 149
  Źródła informacji o Ustce i programie rewitalizacji ….. 150
  Rozdział 6. Procesy rewitalizacji w Radomiu Maria Thiel, Hanka Zaniewska ….. 151
  6.1. Wstęp ….. 151
  6.2. Podstawowe informacje o mieście ….. 152
  6.3. Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego ….. 153
  6.3.1. Rola i status rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w rozwoju miasta Radomia ….. 154
  6.3.2. Procedury, założenia i zasady opracowania i realizacji programu rewitalizacji ….. 156
  6.3.4. Zakres rzeczowy rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego zaplanowany na lata 2004-2006 ….. 162
  6.4. Rewitalizacja miasta Radomia ….. 165
  6.5. Podsumowanie ….. 170
  Rozdział 7 Rewitalizacja obszarów kryzysowych w Poznaniu Lech Podbrez, Natalia Szwarc-Gosiewska ….. 173
  7.1. Wprowadzenie – ogólne informacje o mieście ….. 173
  7.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji ….. 175
  7.3. Opracowanie i realizacja programu rewitalizacji ….. 179
  7.4. Główne projekty realizowane w ramach programu ….. 185
  7.5. Możliwości i bariery w planowaniu i wdrażaniu programu rewitalizacji ….. 192
  7.6. Plany realizacji programu rewitalizacji ….. 193
  7.7. Podsumowanie ….. 195
  Źródła informacji ….. 196
  Rozdział 8. Program rewitalizacji w Częstochowie Dorota Chudowska-Rączka ….. 199
  8.1. Wstęp ….. 199
  8.2. Lokalne podstawy prawne programu rewitalizacji ….. 201
  8.2.1. Prace nad programem rewitalizacji ….. 201
  8.2.2. Komplementarne strategiczne dokumenty lokalne ….. 202
  8.2.3. Obszary wskazane do rewitalizacji ….. 207
  8.2.3.1. Obszary miejskie ….. 208
  8.2.3.2. Obszary poprzemysłowe ….. 210
  8.2.4. Konsultacje i partnerzy programu rewitalizacji ….. 212
  8.2.5 Wybór projektów rewitalizacyjnych ….. 213
  8.2.6. Struktura organizacyjna i efekty programu ….. 214
  8.2.7. Systemy motywacyjne i efekty programu rewitalizacji ….. 223
  8.3. Plany na przyszłość ….. 230
  Rozdział 9. Program rewitalizacji w Łodzi Edyta Kowalska ….. 233
  9.1. Ogólna charakterystyka miasta ….. 233
  9.2. Prawne podstawy procesów rewitalizacji w Łodzi ….. 234
  9.3. Analiza lokalnego programu rewitalizacji ….. 238
  9.4. Programy i projekty w ramach obszarów pilotażowego i priorytetowych ….. 242
  9.5. Społeczna Strategia Rewitalizacji ….. 257
  9.6. Zarządzanie procesami rewitalizacji w Łodzi ….. 258
  9.7. Podsumowanie ….. 260
  Bibliografia ….. 264
  Rozdział 10. Metoda badania i oceny rezultatów rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji starówki Dzierżoniowa Dagmara Mliczyńska-Hajda ….. 267
  10.1. Wprowadzenie ….. 267
  10.2. Badania nad rewitalizacją, przegląd stosowanych narzędzi i metod badawczych ….. 267
  10.3. Charakterystyka opracowanej metody badania rewitalizacji ….. 272
  10.3.1. Założenia i uwarunkowania ….. 272
  10.3.2 Koncepcja przekrojowej i zintegrowanej metody badania rewitalizacji ….. 276
  10.4. Badanie programu rewitalizacji Starówki Dzierżoniowa ….. 279
  10.4.1. Przebieg badania ….. 279
  10.4.2. Ogólne informacje o mieście i programie rewitalizacji ….. 281
  10.4.3. Charakterystyka rezultatów badania ….. 291
  10.5. Wnioski końcowe ….. 298
  Załącznik: Źródła danych i informacji o Dzierżoniowie i rewitalizacji Starówki Dzierżoniowa ….. 302
  Rozdział 11. Zakres opracowywania i wdrażania programów rewitalizacji. Dobre praktyki Aleksandra Czyżewska ….. 305
  11.1. Wstęp ….. 305
  11.2. Aspekty programowania rewitalizacji ….. 307
  11.2.1. Partnerstwa ….. 307
  11.2.2. Spójność dokumentów ….. 307
  11.2.3. Miejsce LPR ….. 308
  11.2.4. Partycypacja ….. 308
  11.2.5. Rola administracji publicznej, mieszkańców, partnerów społeczno-gospodarczych ….. 309
  11.2.6. Zarządzanie programem ….. 310
  11.2.7. Źródła finansowania ….. 311
  11.2.8. Program rewitalizacji a rynek nieruchomości ….. 312
  11.2.9. Problemy wdrażania długofalowych programów ….. 313
  11.3. Model lokalnego programu rewitalizacji ….. 313
  11.4. Dobre praktyki w programach rewitalizacji ….. 315
  11.4.1. Adaptacja hal produkcyjnych na cele mieszkaniowe i społecznego klastra (Cieszyn) ….. 315
  11.4.2. Żyrardów – rewitalizacja poprzemysłowego obszaru ….. 317
  11.4.3. Bydgoszcz – Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego ….. 320
  11.4.4. Rewitalizacja obszaru pomilitarnego: Gdańsk – Hewelianum ….. 322
  11.4.5. Płock – Stowarzyszenie Ulicy Tumskiej ….. 323
  11.5. Rekomendacje ….. 325
  Rozdział 12.  Podsumowanie Alina Muzioł-Węcławowicz ….. 331
  Rozdział 13. Summary ….. 333
  Bibliografia ….. 335
  Notki o autorach ….. 341
  Spis fotografii ….. 347
  Spis rysunków ….. 351
  Spis tabel ….. 355

  ISBN 978-83-89440-41-9

  Cena książki: 28,00 zł brutto