Przykłady rewitalizacji miast

Zamów teraz

Zamawiam

Przykłady rewitalizacji miast Cena: 28,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Książka stanowi XII tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego  rozwoju.
Spis treści
Wstęp ….. 11
Wprowadzenie do problematyki tomu Alina Muzioł-Węcławowicz ….. 15
Rozdział 1. Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie. Podsumowanie działań 1990-2009 Grażyna Kulpa-Jarocka, Dagmara Mliczyńska-Hajda ….. 23
1.1. Ogólna charakterystyka Szczecina ….. 23
1.2.  Geneza, źródła inspiracji i ogólna charakterystyka rewitalizacyjnych działań miasta ….. 24
1.3. Programowanie działań rewitalizacyjnych, zarządzanie programem i charakterystyka cech procesu decyzyjnego ….. 26
1.3.1. Obszar programu rewitalizacji – obszary priorytetowe i projekty ….. 26
1.3.2. Organizacja i zarządzanie programem rewitalizacji, kompetencje uczestników, ewolucja ….. 29
1.3.3. Komplementarność powiązań programu rewitalizacji ze sferą planowania przestrzennego. Koncepcja a praktyka ….. 31
1.3.4. Zakres i metoda analizy zasobów miasta w obszarze programu rewitalizacji i projektów pilotażowych (priorytetowych) ….. 32
1.4. Charakterystyka efektów działań rewitalizacyjnych do roku 2004 i w latach 2004-2006 oraz od roku 2006 po dzień dzisiejszy ….. 34
1.4.1. Stan realizacji projektów ….. 34
1.4.2. Finansowanie działań rewitalizacyjnych − wykorzystane źródła i wielkość nakładów ….. 40
1.4.3. Sfery długofalowego ożywienia społecznego i gospodarczego obszarów rewitalizowanych i ich sąsiedztwa ….. 44
1.5. Doświadczenia i wnioski − główne bariery w prowadzeniu programu rewitalizacji ….. 44
Rozdział 2. Program rewitalizacji zabytkowego centrum w Sopocie Aleksandra Czyżewska ….. 47
2.1. Wprowadzenie ….. 47
2.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji ….. 48
2.3. Główne projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji ….. 56
2.4. Plany i dalsze działania ….. 70
2.5. Wpływ realizacji programu na inne zadania, na politykę i rozwój miasta ….. 73
2.6. Podsumowanie ….. 75
Rozdział 3. Rewitalizacja śródmieścia Lublina Ewa Kipta ….. 79
3.1. Wprowadzenie ….. 79
3.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji ….. 83
3.2.1. Geneza rewitalizacji Starego Miasta i śródmieścia ….. 84
3.2.2. Początki rewitalizacji w latach 1995-2004 ….. 86
3.2.3. Przebieg rewitalizacji po roku 2004 ….. 93
3.3. Przebieg programowania rewitalizacji w centrum Lublina ….. .98
3.4. Podsumowanie ….. 100
Rozdział 4. Program Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy Ilona Borówek ….. 103
4.1. Wprowadzenie ….. 103
4.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji, opracowanie i przyjęcie programu ….. 105
4.3. Struktura organizacyjna programu rewitalizacji ….. 115
4.4. Główne projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji ….. 118
4.5. Projekty realizowane w wyniku wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ….. 126
4.6. Bariery realizacji programu ….. 129
4.7. Podsumowanie ….. 130
Rozdział 5. Rewitalizacja najstarszej części Ustki Joanna Poczobut ….. 133
5.1. Ogólne dane o mieście ….. 133
5.2. Problemy rozwojowe miasta Ustki ….. 135
5.3. Wybór obszaru rewitalizacji ….. 137
5.4. Dofinansowanie usteckich projektów ….. 140
5.5. Specyfika działań odnowy w Ustce ….. 144
5.6. Podsumowanie ….. 149
Źródła informacji o Ustce i programie rewitalizacji ….. 150
Rozdział 6. Procesy rewitalizacji w Radomiu Maria Thiel, Hanka Zaniewska ….. 151
6.1. Wstęp ….. 151
6.2. Podstawowe informacje o mieście ….. 152
6.3. Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego ….. 153
6.3.1. Rola i status rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w rozwoju miasta Radomia ….. 154
6.3.2. Procedury, założenia i zasady opracowania i realizacji programu rewitalizacji ….. 156
6.3.4. Zakres rzeczowy rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego zaplanowany na lata 2004-2006 ….. 162
6.4. Rewitalizacja miasta Radomia ….. 165
6.5. Podsumowanie ….. 170
Rozdział 7 Rewitalizacja obszarów kryzysowych w Poznaniu Lech Podbrez, Natalia Szwarc-Gosiewska ….. 173
7.1. Wprowadzenie – ogólne informacje o mieście ….. 173
7.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji ….. 175
7.3. Opracowanie i realizacja programu rewitalizacji ….. 179
7.4. Główne projekty realizowane w ramach programu ….. 185
7.5. Możliwości i bariery w planowaniu i wdrażaniu programu rewitalizacji ….. 192
7.6. Plany realizacji programu rewitalizacji ….. 193
7.7. Podsumowanie ….. 195
Źródła informacji ….. 196
Rozdział 8. Program rewitalizacji w Częstochowie Dorota Chudowska-Rączka ….. 199
8.1. Wstęp ….. 199
8.2. Lokalne podstawy prawne programu rewitalizacji ….. 201
8.2.1. Prace nad programem rewitalizacji ….. 201
8.2.2. Komplementarne strategiczne dokumenty lokalne ….. 202
8.2.3. Obszary wskazane do rewitalizacji ….. 207
8.2.3.1. Obszary miejskie ….. 208
8.2.3.2. Obszary poprzemysłowe ….. 210
8.2.4. Konsultacje i partnerzy programu rewitalizacji ….. 212
8.2.5 Wybór projektów rewitalizacyjnych ….. 213
8.2.6. Struktura organizacyjna i efekty programu ….. 214
8.2.7. Systemy motywacyjne i efekty programu rewitalizacji ….. 223
8.3. Plany na przyszłość ….. 230
Rozdział 9. Program rewitalizacji w Łodzi Edyta Kowalska ….. 233
9.1. Ogólna charakterystyka miasta ….. 233
9.2. Prawne podstawy procesów rewitalizacji w Łodzi ….. 234
9.3. Analiza lokalnego programu rewitalizacji ….. 238
9.4. Programy i projekty w ramach obszarów pilotażowego i priorytetowych ….. 242
9.5. Społeczna Strategia Rewitalizacji ….. 257
9.6. Zarządzanie procesami rewitalizacji w Łodzi ….. 258
9.7. Podsumowanie ….. 260
Bibliografia ….. 264
Rozdział 10. Metoda badania i oceny rezultatów rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji starówki Dzierżoniowa Dagmara Mliczyńska-Hajda ….. 267
10.1. Wprowadzenie ….. 267
10.2. Badania nad rewitalizacją, przegląd stosowanych narzędzi i metod badawczych ….. 267
10.3. Charakterystyka opracowanej metody badania rewitalizacji ….. 272
10.3.1. Założenia i uwarunkowania ….. 272
10.3.2 Koncepcja przekrojowej i zintegrowanej metody badania rewitalizacji ….. 276
10.4. Badanie programu rewitalizacji Starówki Dzierżoniowa ….. 279
10.4.1. Przebieg badania ….. 279
10.4.2. Ogólne informacje o mieście i programie rewitalizacji ….. 281
10.4.3. Charakterystyka rezultatów badania ….. 291
10.5. Wnioski końcowe ….. 298
Załącznik: Źródła danych i informacji o Dzierżoniowie i rewitalizacji Starówki Dzierżoniowa ….. 302
Rozdział 11. Zakres opracowywania i wdrażania programów rewitalizacji. Dobre praktyki Aleksandra Czyżewska ….. 305
11.1. Wstęp ….. 305
11.2. Aspekty programowania rewitalizacji ….. 307
11.2.1. Partnerstwa ….. 307
11.2.2. Spójność dokumentów ….. 307
11.2.3. Miejsce LPR ….. 308
11.2.4. Partycypacja ….. 308
11.2.5. Rola administracji publicznej, mieszkańców, partnerów społeczno-gospodarczych ….. 309
11.2.6. Zarządzanie programem ….. 310
11.2.7. Źródła finansowania ….. 311
11.2.8. Program rewitalizacji a rynek nieruchomości ….. 312
11.2.9. Problemy wdrażania długofalowych programów ….. 313
11.3. Model lokalnego programu rewitalizacji ….. 313
11.4. Dobre praktyki w programach rewitalizacji ….. 315
11.4.1. Adaptacja hal produkcyjnych na cele mieszkaniowe i społecznego klastra (Cieszyn) ….. 315
11.4.2. Żyrardów – rewitalizacja poprzemysłowego obszaru ….. 317
11.4.3. Bydgoszcz – Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego ….. 320
11.4.4. Rewitalizacja obszaru pomilitarnego: Gdańsk – Hewelianum ….. 322
11.4.5. Płock – Stowarzyszenie Ulicy Tumskiej ….. 323
11.5. Rekomendacje ….. 325
Rozdział 12.  Podsumowanie Alina Muzioł-Węcławowicz ….. 331
Rozdział 13. Summary ….. 333
Bibliografia ….. 335
Notki o autorach ….. 341
Spis fotografii ….. 347
Spis rysunków ….. 351
Spis tabel ….. 355

ISBN 978-83-89440-41-9

Cena książki: 28,00 zł brutto