Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe

NAKŁAD WYCZERPANY
Książka stanowi IV tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.

Spis treści

Wstęp ….. 9
Wprowadzenie do problematyki tomu (Wojciech Jarczewski) ….. 13
Rozdział 1. Skala degradacji miast w Polsce (Wojciech Jarczewski) ….. 15
1.1.    Skala zwrotu ankiet ….. 15
1.2.    Odpowiedzi na ankiety ….. 18
1.3.    Tereny poprzemysłowe ….. 18
1.4.    Blokowiska ….. 19
1.5.    Przedwojenne dzielnice śródmiejskie ….. 21
1.6.    Realizowane działania rewitalizacyjne ….. 22
1.7.    Wnioski ….. 23
Rozdział 2. Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich (Alina Muzioł-Węcławowicz) ….. 25
2.1.    Wstęp ….. 25
2.2.    Analiza stanu programów i procesów rewitalizacji dzielnic śródmiejskich ….. 29
2.2.1. Pierwsze programy rewitalizacji w Polsce – 1990-2003 ….. 30
2.2.2. Lokalne programy rewitalizacji 2004-2006 ….. 44
2.2.3. Kierunki ewolucji programów rewitalizacji od 2007 r. ….. 48
2.3.    Potrzeby w zakresie odnowy a skala działań ….. 50
2.4.    Organizacja programów rewitalizacji ….. 52
2.4.1. Uwarunkowania programów rewitalizacji ….. 52
2.4.2. Typologia miast według uwarunkowań funkcjonalno-prawnych ….. 54
2.4.3. Motywacje do podjęcia działań rewitalizacyjnych ….. 55
2.4.4. Proces zarządzania rewitalizacją ….. 57
2.4.5. Planowanie przestrzenne dla rewitalizacji ….. 58
2.4.6. Partycypacja publiczna w programowaniu rewitalizacji i działaniach rewitalizacyjnych ….. 59
2.4.7. Integralność zarządzania ….. 60
2.4.8. Rozwiązania instytucjonalne dla zarządzania rewitalizacją ….. 61
2.4.9. Przewidywalność procesu zmian – redukowanie ryzyka w obszarach kryzysowych ….. 63
2.5.    Proces realizacyjny – zakresy przedmiotowe interwencji programowych ….. 64
2.5.1. Projekty łączone ….. 65
2.5.2. Modernizacja infrastruktury technicznej i zagospodarowanie przestrzeni publicznych ….. 66
2.5.3. Obiekty inżynieryjne ….. 67
2.5.4. Obiekty infrastruktury społecznej, kultury, rekreacji ….. 69
2.5.5. Projekty społeczne ….. 70
2.5.6. Projekty ekonomiczne ….. 73
2.5.7. Nieruchomości mieszkaniowe ….. 74
2.6.    Specyfi czne aspekty rewitalizacji w Polsce ….. 80
2.6.1. Brak państwowej polityki rewitalizacji ….. 81
2.6.2. Finansowanie rewitalizacji ….. 82
2.6.3. Mobilizacja w korzystaniu z funduszy unijnych ….. 83
2.7.    Bariery rewitalizacji ….. 84
2.8.    Wnioski ….. 85
Rozdział 3. Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne (Katarzyna Gorczyca) ….. 89
3.1.    Diagnoza stanu dla Polski ….. 89
3.1.1. Wstęp ….. .89
3.1.2. Metody badań ….. 90
3.1.3. Powstanie i uwarunkowania rozwoju wielkich osiedli mieszkaniowych ….. 91
3.1.4. Problemy oraz zagrożenia występujące na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych ….. 97
3.1.5. Badania wielkich osiedli mieszkaniowych przeprowadzone w Polsce ….. 104
3.2.    Analiza przestrzenno-społeczna wybranych osiedli mieszkaniowych ….. 110
3.2.1. Dane dotyczące osiedli ….. 110
3.2.2. Lokalizacja w przestrzeni miasta ….. 111
3.2.3. Układ przestrzenny ….. 111
3.2.4. Infrastruktura społeczna ….. 112
3.2.5. Przestrzenie publiczne i tereny zielone ….. 113
3.2.6. Dostępność komunikacyjna i parkingi ….. 114
3.2.7. Wskaźniki techniczne ….. 114
3.2.8. Sytuacja demografi czno-społeczna ….. 114
3.2.9. Prowadzone działania rewitalizacyjne ….. 120
3.3.    Wnioski ….. 121
Rozdział 4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfi ka wyzwań i instrumentów (Bolesław Domański) ….. 125
4.1.    Czym są tereny poprzemysłowe? ….. 125
4.2.    Główni interesariusze w rewitalizacji terenów poprzemysłowych ….. 127
4.3.    Wybrane bariery charakterystyczne dla rewitalizacji terenów poprzemysłowych ….. 129
4.4.    Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a polityka ochrony terenów niezainwestowanych ….. 131
4.5.    „Przetrzymywanie” gruntów jako forma rewitalizacji ….. 132
4.6.    Regionalni operatorzy rewitalizacji ….. 133
4.7.    Krajowa baza danych terenów poprzemysłowych ….. 136
4.8.    Wnioski ….. 137
Rozdział 5. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy (Maciej Huculak) ….. 139
5.1.    Wstęp ….. 139
5.1.1. Cele opracowania i układ pracy ….. 141
5.1.2. Podstawowe pojęcia ….. 142
5.2.    Informacja o terenach poprzemysłowych w skali kraju ….. 144
5.3.    Informacja o terenach poprzemysłowych na szczeblu regionalnym ….. 148
5.4.    Tereny poprzemysłowe w miastach polskich ….. 151
5.5.    Zagospodarowanie terenów pogórniczych ….. 156
5.5.1. Poeksploatacyjne zbiorniki wodne i kierunki ich użytkowania ….. 157
5.5.2. Edukacyjno-kulturalne zagospodarowanie terenów pokopalnianych ….. 158
5.5.3. Pozostałe kierunki ….. 161
5.6.    Parki inwestycyjne jako narzędzie rewitalizacji terenów poprzemysłowych ….. 169
5.6.1. Specjalne Strefy Ekonomicznev ….. 169
5.6.2. Parki przemysłowe i technologiczne ….. 172
5.7.    Mieszkalnictwo na terenach poprzemysłowych ….. 178
5.7.1. Osiedla mieszkaniowe ….. 178
5.7.2. Lofty w Polsce ….. 180
5.8.    Pozostałe kierunki zagospodarowania ….. 182
5.8.1. Funkcje kulturalne terenów poprzemysłowych ….. 182
5.8.2. Funkcje handlowe ….. .185
5.9.    Źródła fi nansowania rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce ….. 187
5.10.  Wnioski ….. 191
Rozdział 6. Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie (Daniel Załuski) ….. 199
6.1.    Wstęp ….. 199
6.2.    Ogólna charakterystyka nieruchomości kolejowych w Polsce ….. 200
6.3.    Wyniki badań NIK w zakresie stanu technicznego liniowej infrastruktury kolejowej PKP w latach 2001-2002 ….. 202
6.4.    Wyniki badań NIK w zakresie majątku PKP w latach 2001-2004 ….. 203
6.5.    Wyniki badań NIK w zakresie stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów (2008) ….. 208
6.6.    Tereny pokolejowe jako szczególny przypadek terenów poprzemysłowych ….. 211
6.7.    Formy dalszego użytkowania terenów pokolejowych ….. 212
6.8.    Możliwości przekształceń budynków pokolejowych ….. 213
6.9.    Tendencje przekształceń terenów pokolejowych na nowe funkcje miejskie ….. 218
6.10.  Strategie rewitalizacji według wiodącej funkcji użytkowej ….. 219
6.11.  Problemy przekształceń polskich nieruchomości pokolejowych ….. 220
6.12.  Główne wytyczne przekształceń polskich terenów pokolejowych ….. 226
6.13.  Prawne możliwości działań PKP S.A. w zakresie przekształceń terenów pokolejowych ….. 227
6.14.  Zrealizowane i planowane przekształcenia śródmiejskich nieruchomości kolejowych w Polsce ….. 231
6.15.  Podsumowanie ….. 239
Rozdział 7. Rewitalizacja terenów powojskowych (Wojciech Jarczewski, Michał Kuryło) ….. 243
7.1.    Wstęp ….. 243
7.1.1.  Cel i zakres opracowania ….. 243
7.1.2  Źródła informacji i metody analizy ….. 244
7.1.3. Układ pracy ….. 245
7.2.    Przekazywanie terenów powojskowych ….. 246
7.2.1. Bazy radzieckie ….. 246
7.2.2. Bazy polskie ….. 249
7.2.3. Konsekwencje społeczno-gospodarcze likwidacji garnizonów ….. 251
7.2.4. Przekazywanie nieruchomości powojskowych w latach 1990-1996 ….. 252
7.2.5. Przekazywanie terenów powojskowych w latach 1996-2009 ….. 256
7.2.6. Ocena działań AMW ….. 260
7.3.    Przekształcenia terenów powojskowych ….. 264
7.3.1. Nowe miasto – Borne Sulinowo ….. 265
7.3.2. Nowe (stare) dzielnice miast ….. 267
7.3.3. Tereny inwestycyjne ….. 269
7.3.4. Tereny mieszkaniowe ….. 272
7.3.5. Szkolnictwo ….. 274
7.3.6. Administracja i inne obiekty użyteczności publicznej ….. 275
7.3.7. Lotniska ….. 276
7.3.8. Turystyka, wypoczynek i rekreacja ….. 280
7.3.9. Rekultywacja środowiska przyrodniczego ….. 280
7.4.    Finansowanie rewitalizacji terenów powojskowych ….. 283
7.5.    Podsumowanie ….. 287
Rozdział 8. Podsumowanie (Wojciech Jarczewski) ….. 291
Summary ….. 297
Literatura ….. 299
Spis fotografii ….. 313
Spis rycin ….. 314
Spis tabel ….. 316
Spis załączników ….. .318
Spis przykładów ….. 319

ISBN 978-83-89440-21-1

Cena książki: 0,00 zł brutto