Postmiasto: strategie dla wyludniających się miast na przykładzie Bytomia

Zamów teraz

Zamawiam

Postmiasto: strategie dla wyludniających się miast na przykładzie Bytomia Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

SPIS TREŚCI

Sławomir Gzell
Przedmowa ………………………………………………….. 9

Wstęp …………………………………………………….. 11

Część I  …………………………………………………………………15
1. Proces wyludniania – charakterystyka zjawiska ……………………….. 17

1.1. Miasto wyludniające się – próba sprecyzowania pojęcia ………………. 17

1.2. Wyludnianie się miast na przestrzeni dziejów – rys historyczny …………. 19

1.3. Przyszłość wyludniania – prognozy …………………………….. 23

1.4. Wyzwanie współczesności – zmiana paradygmatu nieustającego rozwoju  ….. 25

2. Przyczyny wyludniania się miast – systematyzacja problematyki……………. 29

2.1. Demograficzne ………………………………………….. 29

2.2. Polityczne ……………………………………………… 31

2.3. Naturalne ……………………………………………… 32

2.4. Ekonomiczne …………………………………………… 34

3. Skutki wyludniania się miast – trzy scenariusze……………………….. 37

3.1. Collapse – całkowite wyludnienie ……………………………… 37

3.2. Marginalizacja / peryferyzacja………………………………… 38

3.3. Ponowne zaludnienie – odrodzenie …………………………….. 40

4. Schemat klasyfikacji miast ……………………………………… 43

Przykłady …………………………………………………. 43 

5. Badanie przykładów działań interwencyjnych ………………………… 45

5.1. Działania w skali mikro …………………………………….. 45

5.2. Działania w skali makro ……………………………………. 49

Część II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1. Sformułowanie tematyki projektowej ……………………………… 57

1.1. Określenie zakresu prac projektowych  ………………………….. 57

1.2. Wybór lokalizacji  ………………………………………… 57

2. Charakterystyka Bytomia ……………………………………… 61

2.1. Ważne fakty z historii miasta ………………………………… 61

2.2. Wyludnianie się Bytomia – prognozy …………………………… 66

2.3. Analizy przestrzenne miasta …………………………………. 67

2.4. Analiza struktury urbanistycznej Śródmieścia  …………………….. 75

2.5. Analiza polityki przestrzennej miasta …………………………… 79

3. Sformułowanie tezy ………………………………………….. 83

3.1. Teza – postulaty dla miasta ………………………………….. 83

3.2. Przesiedlenie ludzi z najbardziej zdegradowanych obszarów do centrum …… 85

3.3. Postmiasto – zdefiniowanie nowego terminu ……………………… 86

3.4. Wybór narzędzi projektowych ………………………………… 87

Część III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1. Elementy strategii przestrzennej – Strategia rozwoju …………………… 91

1.1. Definiowanie pozycji Bytomia w Konurbacji Górnośląskie j……………. 91

1.2. Działania w granicach miasta ………………………………… 92

2. Elementy struktury urbanistycznej – Masterplan …………………….. 101

2.1. Obszar postmiejski – ogród społecznościowy …………………….. 101

2.2. Śródmieście ……………………………………………. 107

3. Elementy formy architektonicznej – projekt koncepcyjny ……………….. 113

3.1. Ogród ……………………………………………….. 113

3.2. Bazylika………………………………………………. 114

3.3. Finansowanie, administrowanie  ……………………………… 121 

Podsumowanie  ……………………………………………… 127
Abstract…………………………………………………… 129

Podziękowania  ……………………………………………… 131

Literatura  …………………………………………………. 133

Spis tabel i rycin …………………………………………….. 137

ISBN: 978-83-65105-35-6

Cena książki: 29,00 zł brutto