Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne

Zamów teraz

  Zamawiam

  Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne Cena: 35,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Praca wykonana w ramach projektu badawczego własnego pn.: „Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne”, finansowanego ze środków na naukę w latach 2011-2013. Numer projektu badawczego: N N114 333640. Numer umowy: 3336/B/H03/2011/40. Kierownik Projektu: dr inż. Piotr Krzyk.

  Przedmiotem badań szczegółowych w projekcie były miasta wojewódzkie: Kraków, Poznań, Rzeszów, miasta powiatowe: Będzin (woj. śląskie), Włoszczowa (woj. świętokrzyskie) oraz małe miasta: Gorzów Śląski (woj. opolskie), Pyzdry (woj. wielkopolskie).
  W reakcji na potencjalne sytuacje kryzysowe i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańcom, największe metropolie Europy, USA czy Kanady opracowują tzw. strategie żywnościowe, których wdrożenie uznano za dźwignię rozwoju zrównoważonego obszarów podlegających wpływom miast. Takie nowe trendy są alternatywą dla obserwowanych w Polsce jak i w Europie zjawisk nadmiernego rozprzestrzeniania się miast. Tworzenie wspomnianych strategicznych planów i polityk zagospodarowania obszarów metropolii, wymusza bowiem konieczność nowego, racjonalnego spojrzenia na koegzystencję układu miasto-wieś, które w polskich realiach wydaje się być koniecznością.
  Obszary rolne w miastach, nie powinny być traktowane jako przeżytek i pozostałość po wsi, czy jedynie potencjalne tereny inwestycyjne, ale jako część ekosystemu miasta, a także w sytuacji zaprzestania upraw, opcjonalnie jako obszary zieleni ogólnodostępnej, parków miejskich, parków rzecznych, gospodarstw agroturystycznych, a nawet chronionych prawem użytków ekologicznych. Inną dziedziną dającą możliwość na rozszerzenie dotychczasowych funkcji rolnictwa okołomiejskiego jest produkcja energii z biomasy energetycznej, biopaliw. Słabe bonitacyjnie grunty miejskie, w tym skażone, mogą być wykorzystywane także jako miejsce lokalizacji baterii słonecznych czy farm wiatrowych. Dopełnieniem nowych sposobów zagospodarowania  miejskich obszarów rolnych mogą być oczywiście mieszkalnictwo i inwestycje, pod warunkiem jednak uwzględnienia faktycznych potrzeb rozwojowych miast i ochrony dobrych jakościowo gleb.
  Wszelkie zmiany zagospodarowania przestrzennego są prowadzone przy udziale mieszkańców, zgodnie z przyjętymi procedurami prawnymi. Istotny jest zatem czynny udział mieszkańców w kształtowaniu swojego otoczenia i wyrażaniu opinii co do ewentualnych nowych inwestycji. Celem tej broszury jest uświadomienie mieszkańcom miast, w tym w szczególności właścicielom gruntów rolnych, ich ważnej roli w procesie planowania przestrzennego i istotnego wpływu gruntów rolnych na przyrodę i gospodarkę miejską.

  ISBN 978-83-89440-72-3

  Cena książki: 35,00 zł brutto