Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich

Zamów teraz

  Zamawiam

  Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich Cena: 20,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Przepisz kod poniżej: captcha

  Spis treści

  Wprowadzenie……….str.5
  Zygmunt Ziobrowski, Jacek M. Pijanowski
  Cele i metodyka opracowania……….str.7
  Jacek M. Pijanowski
  Zarys ewolucji struktur przestrzennych obszarów wiejskich w Polsce……….str.9
  Piotr Krzyk, Jacek M. Pijanowski
  1    IDENTYFIKACJA I OCENA PROBLEMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
  W KONTEKŚCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO……….str.15
  1.1    Aktualne problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce……….str.15
  1.1.1    Charakterystyka ogólna obszarów wiejskich w Polsce……….str.15
  Jacek M. Pijanowski, Piotr Krzyk
  1.1.2    Charakterystyka ogólna obszarów wiejskich w województwach
  i gminach wybranych do badań……….str.18
  Piotr Krzyk, Jacek M. Pijanowski
  1.1.3    Problemy rozwoju wiejskich jednostek osadniczych (WJO)
  i ich odzwierciedlenie w badanych gminach……….str.38
  Zygmunt Ziobrowski, Jacek M. Pijanowski, Piotr Krzyk, Dorota Szlenk-Dziubek
  1.1.4    Rolnicza przestrzeń produkcyjna (RPP) w Polsce i kierunki jej
  restrukturyzacji……….str.51
  Jacek M. Pijanowski, Piotr Krzyk, Dorota Szlenk-Dziubek
  1.2    System planowania przestrzennego w Polsce a rozwój obszarów
  wiejskich……….str.66
  Piotr Krzyk, Zygmunt Ziobrowski, Dorota Szlenk-Dziubek
  1.3    Relacje między instrumentami gospodarki przestrzennej
  a problemami rozwoju obszarów wiejskich w Polsce……….str.70
  Piotr Krzyk, Zygmunt Ziobrowski, Jacek M. Pijanowski
  1.3.1    Powojenne procesy rozwojowe i ich wpływ na struktury
  obszarów wiejskich……….str.70
  1.3.2    Kierunki procesów społeczno-ekonomicznych na obszarach
  wiejskich i ich skutki dla planowania przestrzennego……….str.72
  1.3.3    Rola instrumentów planistycznych w rozwoju struktur
  przestrzennych obszarów wiejskich……….str.73
  1.4    Tendencje w zmianach strukturalnych i przestrzennych na
  obszarach wiejskich w Polsce……….str.76
  Zygmunt Ziobrowski
  1.4.1    Scenariusze zmian……….str.77
  1.4.2    Tendencje……….str.78
  2    PROBLEMY, CELE I INSTRUMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  NA OBSZARACH WIEJSKICH W NIEMCZECH I W SZWAJCARII
  – WNIOSKI DLA POLSKI……….str.79
  Jacek M. Pijanowski
  2.1    Republika Federalna Niemiec……….str.79
  2.1.1    Rozwój Obszarów Wiejskich (Landentwicklung) jako nadrzędny
  instrument zagospodarowania przestrzennego……….str.79
  Zintegrowane gminne plany rozwoju obszarów wiejskich……….str.80
  Kompleksowe postępowanie urządzeniowo-rolne……….str.81
  2.1.2    Miejscowe planowanie przestrzenne (Bauleitplanung)……….str.81
  Zarys systemu……….str.81
  Scalenia terenów budowlanych i regulacja granic nieruchomości……….str.82
  Kompleksowe postępowanie urządzeniowo-rolne jako instrument
  kształtowania ładu urbanistycznego……….str.82
  Plany rozwoju infrastruktury……….str.83
  2.2    Konfederacja Szwajcarska……….str.83
  2.2.1    Instrumenty poprawy strukturalnej obszarów wiejskich jako
  narzędzia zagospodarowania przestrzennego na obszarach wiejskich……….str.83
  Melioracje kompleksowe jako centralny instrument kształtowania struktur
  przestrzennych na obszarach wiejskich w Szwajcarii……….str.84
  Melioracje kompleksowe a system planowania przestrzennego……….str.84
  2.2.2    System planowania a rozwój obszarów wiejskich……….str.85
  Rola Kantonalnych planów kierunkowych (Kantonale Richtplanung)……….str.85
  Gminne plany użytkowania (Nutzungsplanung) oraz Gminne plany
  infrastruktury technicznej (Erschliessungsplanung)……….str.85
  Kompleksowe scalenia terenów budowlanych (Quartierplanverfahren)……….str.86
  2.3    Możliwości wykorzystania doświadczeń Niemiec i Szwajcarii
  w Polsce……….str.86
  3    STUDIA MODELOWE……….str.91
  3.1    Modelowe struktury przestrzenne dla poszczególnych typów WJO……….str.91
  Zygmunt Ziobrowski
  3.2    Modele przestrzenno-funkcjonalne WJO……….str.94
  Zygmunt Ziobrowski
  3.3    Studium modelowe przy zastosowaniu szwajcarskiej metodyki
  kształtowania struktur przestrzennych WJO……….str.98
  Jacek M. Pijanowski
  3.3.1    Plan Rozwoju Infrastruktury (PRI) dla wsi Brzezinka……….str.98
  3.3.2    Kompleksowe scalenie dla obszaru stanowiącego 2 etap rozwoju
  terenów budowlanych wsi Brzezinka……….str.103
  3.3.3    Aspekty finansowe PRI Brzezinka oraz scalenia dla obszaru
  stanowiącego 2 etap rozwoju terenów budowlanych wsi Brzezinka……….str.107
  4    POTRZEBY ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE PLANOWANIA
  PRZESTRZENNEGO I INSTRUMENTÓW JEGO REALIZACJI
  W ODNIESIENIU DO OBSZARÓW WIEJSKICH……….str.111
  4.1    Wskaźniki i parametry opisujące przestrzeń wiejską……….str.113
  Zygmunt Ziobrowski, Piotr Krzyk, Jacek M. Pijanowski, Janusz Komenda, Philipp Rütsche
  4.1.1    Opis wskaźników i porównanie wybranych wartości dla Polski,
  Niemiec i Szwajcarii……….str.119
  4.1.2    WJO – skala ‘makro’……….str.120
  4.1.3    RPP – skala ‘makro’……….str.131
  4.1.4    WJO – skala ‘mikro’……….str.136
  4.1.5    RPP – skala ‘mikro’……….str.140
  4.1.6    Podsumowanie……….str.143
  4.2    Nowe instrumenty planistyczne w odniesieniu do obszarów
  wiejskich Polski……….str.145
  Jacek M. Pijanowski, Zygmunt Ziobrowski
  5    ZAKOŃCZENIE……….str.147

  Definicje……….str.155
  Spisy……….str.163
  Spis tabel……….str.163
  Spis rysunków……….str.165
  Spis fotografii……….str.167
  Spis źródeł……….str.169
  Spis skrótów……….str.177

  ISBN 978-83-89440-90-7

  Cena książki: 20,00 zł brutto