Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich

Zamów teraz

Zamawiam

Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich Cena: 20,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Spis treści

Wprowadzenie……….str.5
Zygmunt Ziobrowski, Jacek M. Pijanowski
Cele i metodyka opracowania……….str.7
Jacek M. Pijanowski
Zarys ewolucji struktur przestrzennych obszarów wiejskich w Polsce……….str.9
Piotr Krzyk, Jacek M. Pijanowski
1    IDENTYFIKACJA I OCENA PROBLEMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
W KONTEKŚCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO……….str.15
1.1    Aktualne problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce……….str.15
1.1.1    Charakterystyka ogólna obszarów wiejskich w Polsce……….str.15
Jacek M. Pijanowski, Piotr Krzyk
1.1.2    Charakterystyka ogólna obszarów wiejskich w województwach
i gminach wybranych do badań……….str.18
Piotr Krzyk, Jacek M. Pijanowski
1.1.3    Problemy rozwoju wiejskich jednostek osadniczych (WJO)
i ich odzwierciedlenie w badanych gminach……….str.38
Zygmunt Ziobrowski, Jacek M. Pijanowski, Piotr Krzyk, Dorota Szlenk-Dziubek
1.1.4    Rolnicza przestrzeń produkcyjna (RPP) w Polsce i kierunki jej
restrukturyzacji……….str.51
Jacek M. Pijanowski, Piotr Krzyk, Dorota Szlenk-Dziubek
1.2    System planowania przestrzennego w Polsce a rozwój obszarów
wiejskich……….str.66
Piotr Krzyk, Zygmunt Ziobrowski, Dorota Szlenk-Dziubek
1.3    Relacje między instrumentami gospodarki przestrzennej
a problemami rozwoju obszarów wiejskich w Polsce……….str.70
Piotr Krzyk, Zygmunt Ziobrowski, Jacek M. Pijanowski
1.3.1    Powojenne procesy rozwojowe i ich wpływ na struktury
obszarów wiejskich……….str.70
1.3.2    Kierunki procesów społeczno-ekonomicznych na obszarach
wiejskich i ich skutki dla planowania przestrzennego……….str.72
1.3.3    Rola instrumentów planistycznych w rozwoju struktur
przestrzennych obszarów wiejskich……….str.73
1.4    Tendencje w zmianach strukturalnych i przestrzennych na
obszarach wiejskich w Polsce……….str.76
Zygmunt Ziobrowski
1.4.1    Scenariusze zmian……….str.77
1.4.2    Tendencje……….str.78
2    PROBLEMY, CELE I INSTRUMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NA OBSZARACH WIEJSKICH W NIEMCZECH I W SZWAJCARII
– WNIOSKI DLA POLSKI……….str.79
Jacek M. Pijanowski
2.1    Republika Federalna Niemiec……….str.79
2.1.1    Rozwój Obszarów Wiejskich (Landentwicklung) jako nadrzędny
instrument zagospodarowania przestrzennego……….str.79
Zintegrowane gminne plany rozwoju obszarów wiejskich……….str.80
Kompleksowe postępowanie urządzeniowo-rolne……….str.81
2.1.2    Miejscowe planowanie przestrzenne (Bauleitplanung)……….str.81
Zarys systemu……….str.81
Scalenia terenów budowlanych i regulacja granic nieruchomości……….str.82
Kompleksowe postępowanie urządzeniowo-rolne jako instrument
kształtowania ładu urbanistycznego……….str.82
Plany rozwoju infrastruktury……….str.83
2.2    Konfederacja Szwajcarska……….str.83
2.2.1    Instrumenty poprawy strukturalnej obszarów wiejskich jako
narzędzia zagospodarowania przestrzennego na obszarach wiejskich……….str.83
Melioracje kompleksowe jako centralny instrument kształtowania struktur
przestrzennych na obszarach wiejskich w Szwajcarii……….str.84
Melioracje kompleksowe a system planowania przestrzennego……….str.84
2.2.2    System planowania a rozwój obszarów wiejskich……….str.85
Rola Kantonalnych planów kierunkowych (Kantonale Richtplanung)……….str.85
Gminne plany użytkowania (Nutzungsplanung) oraz Gminne plany
infrastruktury technicznej (Erschliessungsplanung)……….str.85
Kompleksowe scalenia terenów budowlanych (Quartierplanverfahren)……….str.86
2.3    Możliwości wykorzystania doświadczeń Niemiec i Szwajcarii
w Polsce……….str.86
3    STUDIA MODELOWE……….str.91
3.1    Modelowe struktury przestrzenne dla poszczególnych typów WJO……….str.91
Zygmunt Ziobrowski
3.2    Modele przestrzenno-funkcjonalne WJO……….str.94
Zygmunt Ziobrowski
3.3    Studium modelowe przy zastosowaniu szwajcarskiej metodyki
kształtowania struktur przestrzennych WJO……….str.98
Jacek M. Pijanowski
3.3.1    Plan Rozwoju Infrastruktury (PRI) dla wsi Brzezinka……….str.98
3.3.2    Kompleksowe scalenie dla obszaru stanowiącego 2 etap rozwoju
terenów budowlanych wsi Brzezinka……….str.103
3.3.3    Aspekty finansowe PRI Brzezinka oraz scalenia dla obszaru
stanowiącego 2 etap rozwoju terenów budowlanych wsi Brzezinka……….str.107
4    POTRZEBY ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I INSTRUMENTÓW JEGO REALIZACJI
W ODNIESIENIU DO OBSZARÓW WIEJSKICH……….str.111
4.1    Wskaźniki i parametry opisujące przestrzeń wiejską……….str.113
Zygmunt Ziobrowski, Piotr Krzyk, Jacek M. Pijanowski, Janusz Komenda, Philipp Rütsche
4.1.1    Opis wskaźników i porównanie wybranych wartości dla Polski,
Niemiec i Szwajcarii……….str.119
4.1.2    WJO – skala ‘makro’……….str.120
4.1.3    RPP – skala ‘makro’……….str.131
4.1.4    WJO – skala ‘mikro’……….str.136
4.1.5    RPP – skala ‘mikro’……….str.140
4.1.6    Podsumowanie……….str.143
4.2    Nowe instrumenty planistyczne w odniesieniu do obszarów
wiejskich Polski……….str.145
Jacek M. Pijanowski, Zygmunt Ziobrowski
5    ZAKOŃCZENIE……….str.147

Definicje……….str.155
Spisy……….str.163
Spis tabel……….str.163
Spis rysunków……….str.165
Spis fotografii……….str.167
Spis źródeł……….str.169
Spis skrótów……….str.177

ISBN 978-83-89440-90-7

Cena książki: 20,00 zł brutto