Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Kompendium

Zamów teraz

  Zamawiam

  Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Kompendium Cena: 30,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Publikacja jest wynikiem realizacji projektu badawczego rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków na naukę w latach 2010-2012.
  Tytuł projektu: Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Projekt Nr NR 11-0062-10 realizowany na podstawie umowy nr NR 11-0062-10/2010.
  Kierownik Projektu: prof. nadzw. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski

  Spis treści
  WPROWADZENIE ……7
  1. Cele projektu ……7
  2. Opis i ocena stanu badań ……8
  3. Założenia metodyczne ……10
  4. Struktura publikacji ……11
  Rozdział I. Przegląd systemów zarządzania obszarami metropolitalnymi w literaturze przedmiotu ……15
  1. Modele zarządzania metropolitalnego dyskutowane w literaturze ……15
  2. Modele współpracy w obszarach metropolitalnych ……23
  Rozdział II. Charakterystyka stanu i relacji w obszarach metropolitalnych na przykładzie metropolii monocentrycznej – Krakowskiego Obszaru etropolitalnego ……26
  1. Próby delimitacji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego ……27
  2. Charakterystyka powiązań infrastrukturalnych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym ……29
  3. Transport publiczny i dojazdy do pracy ……35
  4. Rozwój osadnictwa ……38
  Rozdział III. Charakterystyka stanu i relacji w obszarach metropolitalnych na przykładzie metropolii policentrycznej „Silesia” ……44
  1. Próby delimitacji metropolii policentrycznej ……44
  2. Górnośląski Związek Metropolitalny ……53
  3. Metropolia „Silesia” ……56
  4. Charakterystyka środowiska społecznego Metropolii „Silesia” ……61
  5. Charakterystyka powiązań infrastrukturalnych Metropolii „Silesia” ……66
  6. Charakterystyka powiązań przyrodniczych i środowiskowych Metropolii „Silesia” ……70
  7. Charakterystyka bazy ekonomicznej Metropolii „Silesia” ……72
  8. Charakterystyka usług metropolitalnych Metropolii „Sileługi metropolitalne” ……73
  Rozdział IV. Obszary metropolitalne w krajowych i regionalnych dokumentach planistycznych ……74
  1. Delimitacja polskich metropolii w dokumentach planistycznych ……74
  2. Koncepcje Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ……74
  3. Strategie Rozwoju Regionalnego ……81
  4. Plany zagospodarowania przestrzennego województw ……83
  Rozdział V. Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych ……86
  1. Zarządzanie gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych w świetle obecnego systemu prawnego ……86
  2. Sposoby (metody) podejścia do planowania lokalnego i regionalnego na obszarach metropolitalnych ……90
  3. Koncepcja modelu zintegrowanego planowania obszarów metropolitalnych ……93
  4. Modele zarządzania obszarami metropolitalnymi ……99
  4.1. Model wspólnego planowania rozwoju OM ……99
  4.2. Model „miękkiego” zarządzania obszarem metropolitalnym ……100
  4.3. Model „twardego” zarządzania obszarem metropolitalnym ……102
  5. Obserwatorium rozwoju metropolii ……103
  5.1. Jednostki odniesienia danych ……104
  5.2. Zakres gromadzonych informacji ……104
  Rozdział VI. Podstawy prawne planowania i instrumenty gospodarki przestrzennej na obszarach metropolitalnych ……106
  1. Podstawy prawne planowania ……106
  1.1. Obszary metropolitalne w zapisach prawa Unii Europejskiej ……106
  1.2. Obszary metropolitalne w polskich dokumentach polityki krajowej ……108
  1.3. Obszary metropolitalne w zapisach prawa krajowego ……112
  2. Instrumenty zarządzania obszarem metropolitalnym ……113
  2.1. Planowanie i zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych ……114
  2.2. Instytucjonalizacja zarządzania obszarem metropolitalnym ……117
  3. Władze metropolitalne ……120
  Zakończenie ……125
  1. Procesy metropolizacji ……125
  2. Jakościowy wymiar metropolii ……126
  3. Modelowanie zarządzania rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych ……127
  4. Procedury usprawniające komunikowanie się podmiotów zarządzających rozwojem OM ……129
  Conclusion ……131
  Bibliografia ……137
  Spis rycin ……141
  Spis tabel ……143

  ISBN 978-83-89440-47-1

  Cena książki: 30,00 zł brutto