Model rewitalizacji miast

Zamów teraz

  Zamawiam

  Model rewitalizacji miast Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Przepisz kod poniżej: captcha

  Książka stanowi X tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego  rozwoju.

  Spis treści
  Wstęp ….. 7
  CZĘŚĆ I (Wiesław Wańkowicz)
  Modele rewitalizacji. Ujęcie krajowe i regionalne ….. 11
  1. Ogólny model rewitalizacji ….. 13
  1.1. Podejście systemowe….. 14
  1.2. Założenia do modelowania….. 14
  1.3. Reguły i mechanizmy rewitalizacji ….. 17
  1.3.1. Struktura – logika i poziomy interwencji ….. 17
  1.3.2. Zasady interwencji – sterowanie, stymulacja i gra rynkowa ….. 23
  2. Modele instytucjonalne i programowanie ….. 24
  2.1. Struktura, relacje, proces i podejmowanie decyzji ….. 25
  2.1.1. Poziom krajowy ….. 29
  2.1.2. Poziom regionalny ….. 36
  3. Podsumowanie – proces zmiany ….. 41
  Bibliografia ….. .44
  Spis rycin ….. 49
  CZĘŚĆ II (Karol Janas, Wojciech Jarczewski)
  Model procesu rewitalizacji – poziom lokalny ….. .51
  Wprowadzenie ….. .53
  1. Faza inicjująca ….. 68
  1.1 Dostrzeżenie problemu degradacji miasta ….. 68
  1.2 Budowa porozumienia na rzecz rewitalizacji ….. 72
  1.3 Wskazanie obszarów kryzysowych ….. 74
  1.4 Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lokalnego programu rewitalizacji ….. 75
  2. Ustalanie zakresu rewitalizacji ….. 76
  2.1 Organizacja zespołu projektowego i wybór operatora ….. .77
  2.1a Organizacja zespołu projektowego ….. .81
  2.1b Wybór operatora rewitalizacji ….. 82
  2.2 Rozpoznanie uwarunkowań i możliwości ….. 83
  2.3 Wybór obszaru (obszarów) do rewitalizacji ….. 85
  6 Spis treści
  2.4 Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ….. 87
  2.5 Przystąpienie do opracowania/aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ….. 85
  3. Planowanie programu rewitalizacji ….. 88
  3.1 Szczegółowa analiza przyczyn degradacji i charakterystyka zjawisk kryzysowych ….. 90
  3.2 Identyfi kacja partnerów i interesariuszy ….. 93
  3.3 Sprecyzowanie celów rewitalizacji i określenie priorytetów ….. 95
  3.4 Gromadzenie pomysłów i propozycji projektów do realizacji ….. 97
  3.5 Określenie źródeł fi nansowania ….. 98
  3.6 Ocena, priorytetyzacja i wybór projektów ….. 101
  3.7 Powiązanie projektów w spójny program ….. 102
  3.8 Integracja programu rewitalizacji z innymi programami strategicznymi i dokumentami planistycznymi ….. 104
  3.9 Powiązanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z programem rewitalizacji ….. 106
  3.10 Zawiązywanie partnerstw ….. 106
  3.11 Uchwalenie LPR i MPZP ….. 107
  4. Realizacja programu rewitalizacji ….. 109
  4.1 Organizacja biura operatora oraz wdrożenie procedur przepływu informacji i koordynacji ….. 109
  4.2 Opracowanie szczegółowych planów realizacyjnych dla projektów ….. 113
  4.3 Podjęcie działań przygotowawczych do realizacji projektów ….. 115
  4.4 Realizacja projektów w obszarze rewitalizacji ….. 116
  4.4a Społeczność ….. 118
  4.4b Gospodarka ….. 122
  4.4c Tkanka urbanistyczna ….. 123
  4.4d Środowisko przyrodnicze ….. .127
  4.4e Tożsamość i wizerunek ….. 127
  5. Finalizacja ….. 134
  5.1 Uregulowanie zobowiązań pomiędzy partnerami i podsumowanie realizacji programu ….. 134
  5.2 Uchwalenie zakończenia programu rewitalizacji ….. 137
  Podsumowanie ….. 139
  Bibliografia ….. 141
  Spis rycin ….. 148
  CZĘŚĆ III (Wiesław Wańkowicz)
  Słownik ….. 149

  ISBN 978-83-89440-41-9

  Cena książki: 28,00 zł brutto