MODEL REWITALIZACJI MIAST POLSKICH NA TLE DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH

Zamów teraz

Zamawiam

MODEL REWITALIZACJI MIAST POLSKICH NA TLE DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH Cena: 35,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 5

  1. Pojęcie rewitalizacji miast 15

1.1.Definicja i cele rewitalizacji miast 15

1.2.Obszary kryzysowe jako przedmiot rewitalizacji miast 25

1.3.Podmioty zaangażowane w rewitalizację miast 29

1.3.1.Typy relacji między podmiotami zaangażowanymi w rewitalizację 29

1.3.2.Relacje między podmiotami na różnych poziomach tworzenia polityki rewitalizacji (multi-level governance) 31

1.3.3.Relacje poziome między podmiotami zaangażowanymi w rewitalizację 38

  1. Ekonomiczne uzasadnienie prowadzenia polityki rewitalizacji miast 47

2.1.Mechanizmy degradacji i wychodzenia obszarów zdegradowanych z kryzysu 47

2.2.Niedoskonałość miejskiego rynku nieruchomości jako przesłanka do podjęcia rewitalizacji 58

2.3.Poziom dobrobytu a efektywność kapitału ludzkiego na obszarach rewitalizowanych 67

  1. Niemieckie doświadczenia w dziedzinie zintegrowanej polityki rewitalizacji miast – ujęcie modelowe 77

3.1.Kodeksowo-publiczny model rewitalizacji w Niemczech 77

3.1.1.Charakterystyka modelu 77

3.1.2.Instytucjonalno-regulacyjne elementy niemieckiego modelu polityki rewitalizacji 82

3,1.3.Finansowe wsparcie procesów rewitalizacji w modelu niemieckim 92

3.1.4.Zarządzanie procesem rewitalizacji – podstawy prawne i systemowe 99

3.1.5.Partycypacja społeczna jako element modelu rewitalizacji 103

3.2.Niemiecki model rewitalizacji jako przykład zintegrowanej polityki rewitalizacji 113

3.2.1.Układ powiązań wertykalnych między administracyjnymi poziomami realizacji polityki rewitalizacji 113

3.2.2.Integracja instrumentów polityk szczegółowych na obszarach rewitalizowanych – układ horyzontalny 122

3.2.3.Partnerstwo między uczestnikami programów rewitalizacji – układ horyzontalny 127

  1. Model polityki rewitalizacji w Polsce 137

4.1.Integracja polityki rewitalizacji – model dla Polski w 2009 r. 137

4.1.1.Układ powiązań wertykalnych między szczeblami administracyjnymi realizującymi politykę rewitalizacji miast w Polsce 137

4.1.2.Układ powiązań horyzontalnych – integracja instrumentów polityk szczegółowych 141

4.1.3.Układ powiązań horyzontalnych – partnerstwo między uczestnikami programów rewitalizacji 149

4.2.Deficyty modelu polityki rewitalizacji polskich miast w 2009 r. i rekomendowane zmiany 153

Podsumowanie 169

 Spis tabel 175

Spis rysunków 175

Bibliografia 177

ISBN 978-83-65105-66-0

Cena książki: 35,00 zł brutto