Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian

Zamów teraz

  Zamawiam

  Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian Cena: 8,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Spis treści:

  Rozdział 1. Wprowadzenie (5)
  Rozdział 2. Warunki życia ludzi starszych w Polsce (8)
  Wprowadzenie (8)
  Ludzie starsi w społeczeństwie polskim (10)
  Emeryci i renciści oraz ich świadczenia (17)
  Dochody i wydatki gospodarstw domowych emerytów i rencistów (23)
  Podsumowanie (35)
  Rozdział 3. Sytuacja mieszkaniowa ludzi starszych w Polsce według badań GUS (41)
  Gospodarstwa domowe ze starszymi osobami (43)
  Formy własności mieszkań osób starszych (46)
  Standard i zaludnienie mieszkań (50)
  Wydatki na mieszkanie, a możliwości płatnicze osób w starszym wieku (56)
  Potrzeby mieszkaniowe (59)
  Rozdział 4. Warunki mieszkaniowe osób starszych w świetle badań ankietowych (64)
  Sytuacja i warunki mieszkaniowe w domach opieki (64)
  Sytuacja mieszkaniowa osób starszych w miastach (79)
  Sytuacja mieszkaniowa osób starszych na wsi (93)
  Rozdział 5. Rozwiązania projektowe domów i mieszkań dla ludzi starszych w Polsce (100)
  Ocena rozwiązań stosowanych w przeszłości w budownictwie powszechnym (101)
  Studia i koncepcje (111)
  Przepisy prawne dotyczące wybranych zagadnień mieszkaniowych (114)
  Rozdział 6. Sytuacja mieszkaniowa ludzi starszych w wybranych krajach europejskich i kierunki zmian (120)
  Warunki mieszkaniowe (121)
  Rozwiązania ekonomiczne i społeczne (132)
  Rozwiązania organizacyjne w zakresie mieszkań dla osób starszych (142)
  Rozwiązania techniczne mieszkań dla osób starszych (160)
  Rozwiązania systemowe (170)
  Rozdział 7. Formy mieszkalnictwa dla ludzi starszych (178)
  Przesłanki programowe (178)
  Zintegrowane badania, projekty, realizacje w wybranych krajach europejskich (179)
  Mieszkalnictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych, a planowanie miasta (191)
  Charakterystyczne przykłady rozwiązań (197)
  „Mieszkania adaptowalne” – nowa jakość mieszkania dla ludzi starszych (225)
  Wnioski i uwagi końcowe (237)
  Rozdział 8. Środowisko mieszkaniowe ludzi starszych w Polsce – wnioski i propozycje rozwiązań (239)
  Literatura (252)

  Autorzy: pod redakcją Hanki Zaniewskiej

  ISBN 83-86451-82-4

  Cena książki: 8,00 zł brutto