MAŁE I ŚREDNIE MIASTA W POLICENTRYCZNYM ROZWOJU POLSKI

Zamów teraz

Zamawiam

MAŁE I ŚREDNIE MIASTA W POLICENTRYCZNYM ROZWOJU POLSKI Cena: 30,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Spis treści
1. Wprowadzenie – Grażyna Korzeniak………………………………………………………………….. 5
2. Cel, metoda, zakres badań – Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński…………………. 7
3. Obszary funkcjonalne miast, procesy metropolizacji, warunki dla kształtowania
policentrycznego rozwoju systemu osadniczego Polski – Grażyna Korzeniak …………15
3.1. Obszary funkcjonalne miast, procesy metropolizacji ……………………………………….15
3.2. Warunki kształtowania policentrycznej struktury systemu osadniczego Polski, udział miast małych i średnich …………………..20
4. Procesy rozwojowe miast małych i średnich Polski w okresie 1995-2010……………27
4.1. Przemiany demograficzne w małych i średnich miastach w Polsce w latach 1995-2010 – Andrzej Zborowski ……………………..27
4.1.1. Zmiany liczby ludności ………………………………………………………………………………….27
4.1.2. Zmiany liczby ludności według wieku w miastach………………………………………….33
4.1.3. Typy miast małych i średnich według ekonomicznych grup wieku………………..44
4.1.4. Podsumowanie………………………………………………………………………………………………50
4.2. Dynamika rynku pracy, podmiotów gospodarczych, budżetów gmin, procesów inwestycyjnych, ochrony środowiska w małych i średnich miastach Polski w okresie 1995-2010 – Grażyna Korzeniak …………………………………………………..53
4.2.1. Rynek pracy …………………………………………………………………………………..53
4.2.2. Podmioty gospodarcze…………………………………………………………………….64
4.2.3. Budżety gmin …………………………………………………………………………………72
4.2.4. Procesy inwestycyjne…………………………………………………………………. …80
4.2.5. Korzystający z kanalizacji……………………………………………………………….84
4.3. Warunki życia – Katarzyna Gorczyca ……………………………………………….88
4.3.1. Powierzchnia użytkowa mieszkań ………………………………………………….88
4.3.2. Miejsca w przedszkolach………………………………………………………………..90
4.3.3. Korzystający ze środowiskowej opieki społecznej …………………………..93
5. Ranking miast małych i średnich – Grażyna Korzeniak, Aleksandra Kominek …………….97
6. Studia przypadków miast o wyróżniających się wskaźnikach rozwojowych – Katarzyna Gorczyca, Monika Cwynar, Aleksandra Kominek…………………107
7. Analiza skupień – Tadeusz Grabiński ……………………………………………………………………….111
7.1. Zakres i procedura badań……………………………………………………………………………………….111
7.2. Metoda deskryptorów …………………………………………………………………………………………..114
7.3. Ocena poprawności wyników grupowania ……………………………………………………………..116
7.4. Wyniki klasyfikacji miast ……………………………………………………………………………………….120
8. Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji – Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca…….127
9. Dostępność transportowa a wskaźniki rozwojowe miast – Ewa Goras………………………157
10. Podsumowanie – Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Andrzej Zborowski ……169
Spis tabel …………………………………………………………………………………………………………………….177
Spis rysunków……………………………………………………………………………………………………………..180
Summary…………………………………………………………………………………………………………………….183
Aneksy ……………………………………………………………………………………………………………………….187
Aneks nr 1. Ranking miast ………………………………………………………………………………………….188
Aneks nr 2. Analiza skupień………………………………………………………………………………………..196
Aneks nr 3. Możliwości wykorzystania potencjału małych miast. Studia przypadków miast po wyróżniających się wskaźnikach rozwojowych (płyta CD) …………………212

ISBN 978-83-89440-87-7

Cena książki: 30,00 zł brutto