Kwartalnik Naukowy Człowiek i Środowisko 4/2018 cz.1

Zamów teraz

  Zamawiam

  Kwartalnik Naukowy Człowiek i Środowisko 4/2018 cz.1 Cena: 30,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Spis Treści CziS nrr 4 cz1-2018

  INFORMACJE DLA AUTORÓW
  Redakcja kwartalnika CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO informuje:
  • Objętość artykułu zgłaszanego do druku w kwartalniku „Człowiek i Środowisko” nie może przekraczać 15 stron formatu A4, łącznie z ilustracjami i tabelami.
  • Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe oraz streszczenie (najlepiej w języku angielskim).
  Prosimy o nadsyłanie tekstu i rysunków pocztą e-mail na adres: agata.warchalska.troll@gmail.com lub goslicka@igpim.pl. Tekst powinien być napisany w programie Word dla Windows a fotografie w formacie map bitowych.
  Tekst powinien być dostarczony także w formie wydrukowanej (ok. 30 wierszy na stronie), tabele (łącznie z nagłówkami) powinny mieścić się w formacie B5 lub A4. Tabele, rysunki, wykresy i zdjęcia należy wyłączyć z tekstu i ponumerować cyframi arabskimi. Podpisy pod rysunki i opisy legend (oznaczone numerami) powinny być dołączone do rysunków.
  Powołania w tekście na pozycje bibliografii muszą zawierać nazwisko autora i rok wydania pracy, np. (Kozłowski 1975) lub według Kozłowskiego (1975). Przy cytowaniu dwu lub więcej prac tego samego autora, wydanych w jednym roku, powołania należy oznaczyć dodatkowo literami a, b, c itd., np. (Kozłowski 1875a) – zgodnie z wykazem bibliografii. Przy większej liczbie autorów publikacji w powołaniu można wymienić tylko pierwszego ze zbiorczym skrótem „i in.” (Dobrzyński i in. 1977).
  Umieszczona na końcu artykułu bibliografia, zawierająca pozycje w nim powołane, powinna być zestawiona w porządku alfabetycznym i zawierać: nazwisko, pierwszą literę imienia autora, rok wydania, tytuł pracy napisany kursywą, nazwę wydawcy, miejsce wydania (styl Chicago). Przykład: Topczewska T., Maliszewski C., 2014, Suburbanizacja a jakość dokumentów planistycznych
  gmin – na przykładzie gmin podwarszawskich. Człowiek i Środowisko z. 1, IGPiM, Warszawa.
  Streszczenie powinno zawierać informacje o tematyce i głównych tezach artykułu. Nie powinno zawierać informacji niezrozumiałych dla czytelnika zagranicznego (nie stosować skrótów literowych). Mogą się w nim znaleźć natomiast dodatkowe, nie występujące w artykule, informacje konieczne do zrozumienia tekstu, np. współrzędne geograficzne miejscowości, wyjaśnienia
  struktury administracyjnej, specyfika folkloru, przyrody itp. Dla nazw biologicznych należy podawać określenia łacińskie. W streszczeniu nie należy używać idiomów trudnych do przetłumaczenia na język obcy.
  Każdy złożony w redakcji artykuł przed przyjęciem do druku jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów, a treść recenzji przekazywana jest do wiadomości Autora. Pragnąc zapewnić zamieszczanie w kwartalniku „Człowiek i Środowisko” oryginalnych i nigdzie dotychczas nie publikowanych artykułów, prosi się Autorów o składanie wraz z artykułem odpowiedniego  oświadczenia.

  Redakcja
  Zasady recenzowania materiałów do kwartalnika „Człowiek i Środowisko”
  1) Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch recenzentów.
  2) W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
  3) W procesie recenzowania stosowane jest rozwiązanie, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  4) Wyznaczając recenzentów redakcja zachowuje ponadto zasadę zapobiegania konfliktom interesów między recenzentem a autorem. Za konflikt interesów między autorem a recenzentem uznaje się:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt personalny),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) nawiązanie bezpośredniej współpracy naukowej w okresie poprzedzającym przygotowanie recenzji.
  5) Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie (lub dopuszczenie tekstu do publikacji po jego poprawieniu przez autora według uwag zawartych w recenzji). W takiej sytuacji recenzent może zastrzec sobie prawo do ponownego zrecenzowania pracy, po dokonaniu przez autora poprawek wskazanych w pierwszej recenzji.

  LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH
  prof. Maciej Cesarski
  dr Magdalena Dej
  dr Anna Fogel
  dr Piotr Fogel
  dr Karol Janas
  dr Wojciech Jarczewski
  dr hab. Iwona Jażdżewska
  dr Janusz Radziejowski
  dr Waldemar Siemiński
  dr Marzena Suchocka
  dr hab. Halina Barbara Szczepanowska
  prof. Barbara Szulczewska
  dr Teresa Topczewska
  dr Piotr Trzepacz

  ISSN 0137-3617

  Cena książki: 30,00 zł brutto