Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom

Zamów teraz

  Zamawiam

  Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Obserwowane współcześnie negatywne konsekwencje procesu kurczenia się miast sprawiają, że stanowi on jedno z najbardziej istotnych wyzwań dla przyszłego rozwoju wielu miast, w szczególności starych miast przemysłowych. Potrzebne jest zatem formułowanie nowych scenariuszy i programów rozwojowych uwzględniających proces kurczenia się miast, które wciąż tętnią życiem i są atrakcyjne dla ich mieszkańców.  Przemysł, który przez dziesięciolecia był siłą napędową gospodarki i wzrostu ludnościowego wielu miast, stał się w późniejszym czasie źródłem ich problemów. Kryzys działalności tworzących bazę ekonomiczną starych miast przemysłowych (zwłaszcza tradycyjnego przemysłu) wywołany przez proces deindustrializacji, a w krajach postsocjalistycznych dodatkowo przez „szok” transformacji gospodarczej, spowodował długotrwałe i niekorzystne zmiany w wielu aspektach. Ich konsekwencją jest obserwowany współcześnie proces kurczenia się starych miast przemysłowych, zarówno w wymiarze demograficznym, gospodarczym, społecznym, jak i przestrzennym. W oparciu o szereg teorii ekonomicznych, takich jak teoria zależności od ścieżki, bazy ekonomicznej czy koncepcji kumulatywnej przyczynowości G. Myrdala autorka tłumaczy kryzys miast poprzemysłowych. Dokonując wnikliwej analizy studium przypadku, jakim jest Wałbrzych.

  SPIS TREŚCI

  Wprowadzenie …… 9

  1. Wstęp …… 11
   1.1. Cel i zakres pracy …… 11
   1.2. Przegląd literatury …… 14
   1.3. Materiały źródłowe i metody badawcze …… 16
  2. Podstawy teoretyczne analizy procesu kurczenia się miast …… 21
   2.1. Procesy regresywne w teoriach rozwoju miast …… 21
   2.2. Stare miasta przemysłowe jako obiekt badań …… 32
    2.2.1. Kształtowanie się miasta przemysłowego …… 32
    2.2.2. Kryzys miast przemysłowych …… 34
   2.3. Koncepcja miasta kurczącego się …… 40
   2.4. Przyczyny procesu kurczenia się miast …… 44
   2.5. Skutki procesu kurczenia się miast …… 49
   2.6. Typy miast kurczących się …… 51
   2.7. Specyfika procesu kurczenia się miast postsocjalistycznych …… 53
  3. Strategie przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu kurczenia się miast …… 57
   3.1. Rodzaje strategii podejmowanych w kurczących się miastach …… 57
   3.2. Dziedzictwo przemysłowe jako element strategii regeneracji kurczących się starych miast przemysłowych …… 64
  4. Przykłady miast kurczących się i przeciwdziałanie negatywnym skutkom kurczenia się w Stanach Zjednoczonych i Europie …… 69
   4.1. Międzynarodowy wymiar badań procesu kurczenia się miast …… 69
   4.2. Kurczenie się miast i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom w Stanach Zjednoczonych …… 73
    4.2.1. Detroit – przykład kurczącego się starego miasta przemysłowego …… 77
    4.2.2. Strategie regeneracji miast kurczących się w Stanach Zjednoczonych …… 80
   4.3. Kurczenie się miast i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom w Europie …… 86
    4.3.1. Skala i przestrzenne zróżnicowanie kurczenia się miast w świetle wyników projektu CIRES …… 86
    4.3.2. Przykłady kurczących się starych miast przemysłowych: Dessau, Porto, Saint-Étienne …… 89
   4.4. Rola dziedzictwa przemysłowego i sektora kultury w procesie regeneracji miast kurczących się na przykładzie Zagłębia Ruhry …… 97
  5. Kurczenie się miast w Polsce …… 105
   5.1. Stan wiedzy na temat procesu kurczenia się miast …… 105
   5.2. Kurczące się miasta na tle ogólnych przemian ludnościowych w Polsce po 1990 r. …… 108
   5.3. Demograficzny aspekt kurczenia się miast w Polsce w latach 1990–2010 …… 115
   5.4. Zróżnicowanie poziomu rozwoju miast, w tym starych miast przemysłowych i jego związek z procesem kurczenia się …… 122
   5.5. Wyzwania polityki miejskiej w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom procesu kurczenia się miast w Polsce …… 134
  6. Uwarunkowania, przebieg i skutki procesu kurczenia się miasta na przykładzie Wałbrzycha …… 141
   6.1. Przesłanki wyboru Wałbrzycha jako obiektu szczegółowych badań empirycznych …… 141
   6.2. Przyczyny i skutki kurczenia się Wałbrzycha …… 143
    6.2.1. Przyczyny …… 143
     6.2.1.1. Przyczyny historyczne …… 143
     6.2.1.2. Przyczyny demograficzne …… 145
     6.2.1.3. Przyczyny ekonomiczne …… 150
     6.2.1.4. Przyczyny społeczne i kulturowe …… 154
     6.2.1.5. Przyczyny przestrzenne i infrastrukturalne …… 155
     6.2.1.6. Przyczyny polityczne …… 157
    6.2.2. Skutki …… 159
     6.2.2.1. Skutki o charakterze twardym (hardware) …… 160
     6.2.2.2. Skutki o charakterze miękkim (software ) …… 165
     6.2.2.3. Skutki o charakterze wizerunkowym (mindware) …… 173
  7. Regeneracja Wałbrzycha – realna szansa czy utopia? …… 177
   7.1. Władze lokalne wobec wyzwań procesu kurczenia się Wałbrzycha …… 178
   7.2. Strategie przeciwdziałania negatywnym skutkom kurczenia się Wałbrzycha …… 183
    7.2.1. Strategie formułowane w celu poprawy sytuacji gospodarczej w mieście i rola Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej …… 183
    7.2.2. Strategie formułowane w oparciu o programy rewitalizacyjne i rozwój kultury …… 186
  8. Kurczenie się Wałbrzycha w świetle teorii zależności od ścieżki …… 195
  9. Podsumowanie …… 201

  Literatura …… 209
  Załączniki …… 237
  Summary …… 239
  Spis tabel i rycin …… 241

   

  ISBN 978-83-65105-31-8

  Cena książki: 29,00 zł brutto