GOSPODAROWANIE GRUNTAMI W POLSKICH MIASTACH

Zamów teraz

  Zamawiam

  GOSPODAROWANIE GRUNTAMI W POLSKICH MIASTACH Cena: 25,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Publikacja została wykonana w Zakładzie Analiz Rynku Nieruchomości Instytutu Rozwoju Miast w ramach projektu rozwojowego Nr N R11 0006 06/2009 (zad. 7) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  Tytuł projektu: „Internetowa baza danych o gruntach dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce”.
  Kierownik projektu: dr inż. Maciej W. Wierzchowski.

  SPIS TREŚCI

  WPROWADZENIE …..7

  ROZDZIAŁ 1 – ŹRÓDŁA INFORMACJI O GRUNTACH W MIASTACH …..17
  1.1. Identyfikacja problemu …..17
  1.2. Klasyfikacja gruntów …..17
  1.3. Grunty w prawie geodezyjnym i kartogra?cznym …..21
  1.4. Grunty w danych i informacjach GUS …..26
  1.5. Internetowe bazy danych IRM o nieruchomościach w Polsce …..27

  ROZDZIAŁ 2 – WYBRANE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI GRUNTAMI W POLSKICH MIASTACH …..35
  2.1. Kształtowanie podaży terenów budowlanych w miastach …..35
  2.2. Gospodarka gruntami w planowaniu przestrzennym …..36
  2.3. Doktryna planowania organicznego …..46
  2.4. Globalizacja gospodarki …..49
  2.5. Uwarunkowania społeczne popytu na tereny budowlane …..51
  2.6. Zachowania rynkowe inwestorów …..52
  2.7. Strategia mieszkaniowa …..58
  2.8. Prawne i instytucjonalne bariery rozwoju inwestycji w Polsce …..64

  ROZDZIAŁ 3 – WYZNACZNIKI GOSPODARKI GRUNTAMI W POLSCE …..69
  3.1. Gospodarowanie przestrzenią w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską …..69
  3.2. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 …..79
  3.3. Trzeci Raport Spójności – Polska w przestrzeni europejskiej …..87
  3.4. Założenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2007-2013 …..90
  3.5. Założenia przyszłej polityki rządu wobec miast …..95

  ROZDZIAŁ 4 – WPŁYW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA GOSPODARKĘ GRUNTAMI …..107
  4.1. Podstawy prawne planowania przestrzennego …..107
  4.2. Rekompensaty, odszkodowania i opłaty w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym …..109
  4.3. Scalanie i podział nieruchomości oraz opłaty adiacenckie w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami …..111
  4.4. Wycena nieruchomości dla potrzeb określenia wpływu planowania przestrzennego na zmianę wartości gruntu …..112
  4.5. Specyfika wyceny gruntów Skarbu Państwa …..118
  4.6. Wybrane elementy prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego …..122
  4.7. Wybrane metody prognozowania skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań planistycznych …..130
  4.8. Oszacowanie wpływu uchwalenia planu miejscowego na budżet gminy …..137

  ROZDZIAŁ 5 – ZASOBY GRUNTOWE W POLSCE …..145
  5.1. Wielkość i struktura zagospodarowania zasobu gruntów w Polsce …..145
  5.2. Zmiany struktury zagospodarowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w Polsce w latach 1970-2009 …..149
  5.3. Struktura zagospodarowania zasobu gruntów na poziomie krajowym – NUTS 1 …..153
  5.4. Struktura zagospodarowania zasobu gruntów na poziomie lokalnym, powiatowym – NUTS 4 …..155

  ROZDZIAŁ 6 – KLASYFIKACJA MIAST NA PRAWACH POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STRUKTURY FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA GRUNTÓW …..161
  6.1. Przyjęte założenia …..161
  1.2. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na strukturę powierzchni wybranych form własności gruntów ogółem …..165
  1.3. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na strukturę wybranych form własności gruntów zabudowanych i zurbanizowanych …..169
  1.4. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na strukturę powierzchni gruntów ogółem według udziału poszczególnych form własności razem w powierzchni miasta …..173
  1.5. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na powierzchnię gruntów ogółem, rozpatrywanych według form własności, przypadających na jednego mieszkańca (liczona w m2/osobę) …..177
  6.6. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na powierzchnię gruntów ogółem rozpatrywaną według udziału procentowego danego sposobu użytkowania w powierzchni miasta …..180
  6.7. Klasyfikacja miast na prawach powiatu przeprowadzona z uwagi na powierzchnię gruntów ogółem, rozpatrywaną według sposobów użytkowania, przypadającą na jednego mieszkańca (liczonej w m2/osobę) …..183
  6.8. Syntetyczna klasyfikacja miast na prawach powiatu w Polsce w oparciu o wybrane wskaźniki struktury form własności gruntów i sposobów ich użytkowania …..186
  ZAKOŃCZENIE …..193
  ZAŁĄCZNIKI …..197

  ISBN 978-83-89440-17-4

  Cena książki: 25,00 zł brutto