Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji

Zamów teraz

Zamawiam

Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji Cena: 28,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Książka stanowi VII tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.

Spis treści

Wstęp ….. 5
1.       Wprowadzenie do problematyki tomu (Marek Bryx) ….. 9
2.       Infrastruktura rynku nieruchomości jako wsparcie procesów rewitalizacji – luka instytucjonalna i regulacyjna (Marek Bryx) ….. 11
2.1.    Wprowadzenie ….. 11
2.2.    Rynek nieruchomości jako system ….. 12
2.3.    Rewitalizacja a rynek nieruchomości ….. 23
2.3.1. Definicja rewitalizacji a system rynku nieruchomości ….. 23
2.3.2. Rewitalizacja a podsystem przenoszenia praw własności do nieruchomości ….. 24
2.3.3. Podsystem inwestycyjny rynku nieruchomości a rewitalizacja ….. 33
2.3.4. Podsystem zarządzania nieruchomościami a rewitalizacja ….. 44
2.3.5. Podsystem finansowy rynku nieruchomości i jego związki z rewitalizacją ….. 63
2.4.    Podsumowanie – luka instytucjonalna i regulacyjna w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych na rynku nieruchomości ….. 76
Literatura ….. 83
3.       Rewitalizacja a zasady biznesu (Elżbieta Mączyńska) ….. 85
3.1.    Wprowadzenie ….. 85
3.2.    Rewitalizacja a zasady gospodarki rynkowej ….. 88
3.3.    Rewitalizacja miast a przemiany cywilizacyjne ….. 90
3.4.    Rewitalizacja miast a model ustroju gospodarczego ….. 95
3.5.    Rewitalizacja miast a innowacje społeczne i kreatywność oraz kultura myślenia strategicznego ….. 99
3.6.    Rewitalizacja miast a społeczny paradygmat rozwoju miast ….. 104
3.7.    Społeczne efekty rewitalizacji. Externalities ….. 106
3.8.    Rewitalizacja a gospodarka przestrzenna i jej regulacje prawne ….. 110
3.9.    Wnioski ….. 113
Literatura ….. 115
4.       Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej (Irena Herbst) ….. 119
4.1.    Wprowadzenie. Ewolucja sposobu prowadzenia procesów rewitalizacji w Europie ….. 119
4.2.    Instrumenty i instytucje finansowe ….. 128
4.2.1. Podstawowe instrumenty finansowe stosowane w procesach rewitalizacyjnych ….. 128
4.2.2. Podstawowe instytucje finansowe stosowane w procesach rewitalizacji ….. 144
4.3.    Wskazania dla Polski ….. 151
4.3.1. Podsumowanie ….. 151
4.3.2. Wskazania dla Polski ….. 157
Literatura …..158
5.      Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004-2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego (Ewa Heczko-Hyłowa) ….. 161
5.1.   Wprowadzenie ….. 161
5.2.   Wymogi funduszy strukturalnych UE 2004-2006 jako zapoczątkowanie procesu rewitalizacji polskich miast, opartego na systemowych podstawach ….. 163
5.3.   Dorobek nowego etapu rewitalizacji miast 2004-2006 w Polsce ….. 174
5.4.   Podsumowanie i wnioski ….. 183
5.5.   Zestaw aktów prawnych UE dotyczących funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 i 2007-2013 oraz roli miast i regionów w polityce wspólnotowej ….. 186
5.6.   Zestaw polskich aktów prawnych związanych z ubieganiem się o fundusze UE na rewitalizację miast w okresach finansowania 2004-2006 i 2007-2013 ….. 188
Literatura     ….. 189
6.      Podsumowanie (Marek Bryx) ….. 191
Conclusions ….. 194
Spis tabel, schematów i wykresów ….. 197

ISBN 978-83-89440-16-7

Cena książki: 28,00 zł brutto