EWALUACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA PROCESÓW REWITALIZACJI W POLSCE

Egzemplarz bezpłatny – wysyłka na postawie potwierdzonego przelewu kosztów przesyłki

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 5

  1. Metodyka badania systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 7

1.1. Cele badania ewaluacyjnego 7

1.2. Przedmiot badania 7

1.3. Dotychczasowe badania ewaluacyjne systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 13

1.4. Skrócony opis zastosowanych metod badawczych 18

  1. Pola analizy w badaniu systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 25

2.1. Ogólny kontekst badania – powstanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 25

2.2. Ramy systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 30

  1. Gmina – funkcjonowanie głównego podmiotu w systemie zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 33

3.1. Zadania gminy w systemie zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 33

3.2. Wpływ działań rewitalizacyjnych na rozwiązywanie problemów wyznaczonych obszarów 43

3.2.1. Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych 43

3.2.2. Niezamierzone efekty i komplementarność dotychczasowych działań rewitalizacyjnych 55

3.3. Skuteczność systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w gminach 61

3.3.1. Poziom realizacji programów rewitalizacji 61

3.3.2. Skuteczność stosowania narzędzi ustawowych 79

3.3.3.Wybór ścieżki opracowania programu rewitalizacji a skuteczność działań rewitalizacyjnych 94

3.3.4. Skuteczność wsparcia merytorycznego udzielanego gminom przez IZ RPO 98

3.4. Realizacja zasady partnerstwa i partycypacji we wdrażaniu programów i funkcjonowaniu Komitetów Rewitalizacji 99

3.5. Użyteczność przyjętych rozwiązań systemowych z pespektywy zadań gmin 116

3.5.1. Zdolność instytucjonalna gmin do prowadzenia działań rewitalizacyjnych 116

3.5.2. Trudności i bariery w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji w gminach 120 Aleksandra Jadach-Sepioło 4

3.5.3. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych 124

3.6. Trwałość rozwiązań systemowych na poziomie lokalnym 131

  1. Ocena roli regionu w systemie zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 135

4.1. Zadania regionu w systemie zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 135

 

4.2. Wspieranie oddziaływania rewitalizacji na rozwiązywanie problemów wyznaczonych obszarów z perspektywy zadań regionu 137

4.3. Skuteczność mechanizmów i instrumentów wsparcia rewitalizacji z poziomu regionalnego 147

4.4. Użyteczność przyjętych rozwiązań systemowych z perspektywy zadań regionu – trudności i bariery w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji 162

4.5. Efektywność systemu na poziomie regionalnym 166

  1. System zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce na poziomie krajowym 169

5.1. Zadania administracji centralnej w systemie zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce 169

5.2. Ocena wpływu działań rewitalizacyjnych na rozwiązywanie problemów społecznych na poziomie krajowym 174

5.3. Skuteczność i użyteczność systemu z perspektywy administracji centralnej 177

5.3.1. Stosowanie narzędzi ustawowych i potrzeby ich modyfikacji 177

5.3.2. Bariery dla wykorzystania środków UE na działania rewitalizacyjne w obecnej perspektywie finansowej, w tym wynikające z oceny programów 184

5.3.3. Efektywność systemu na poziomie krajowym 187

  1. Spójność systemu 191
  2. Trwałość rozwiązań systemowych 217
  3. Europejska wartość dodana 223
  4. Podsumowanie 237

9.1. Wnioski 237

9.2. Rekomendacje 256

Bibliografia 265

Spis tabel 270

Spis rysunków 272

Spis map 272

ISBN 978-83-65105-67-7

Cena książki: 0,00 zł brutto