Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce

NAKŁAD WYCZERPANY
Książka stanowi V tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.
Spis treści
Wstęp ….. 9
1. Wprowadzenie (Andrzej Zborowski) ….. 13
2. Demografi czne uwarunkowania rewitalizacji w miastach polskich (Andrzej Zborowski, Maria Soja) ….. 16
2.1. Redystrybucja ludności i gęstości zaludnienia w miastach …… 16
2.2. Tendencje i dynamika zmian zaludnienia miast ….. 25
2.3. Migracje wewnętrzne – koncentracja ludności w miastach oraz procesy suburbanizacji ….. 35
2.4. Struktura ludności według płci i wieku – procesy starzenia się ludności ….. 47
2.5. Podsumowanie ….. 59
3. Ocena rozmiarów i kierunku napływu obcokrajowców (imigrantów) do polskich miast, w tym ich cech społeczno-demograficznych (Anna Warych-Juras, Jadwiga Gałka) ….. 61
3.1. Przegląd podstawowych aktów prawnych dotyczących imigracji do Polski ….. 61
3.1.1. Pobyt krótkoterminowy na terytorium Polski ….. 62
3.1.2. Pobyt długoterminowy na terytorium Polski ….. 63
3.1.3. Repatriacja ….. 65
3.1.4. Uchodźstwo i ochrona cudzoziemców na terytorium Polski ….. 66
3.2. Źródła informacji o imigrantach zagranicznych ….. 68
3.3. Wielkość i kierunki napływu imigrantów na pobyt stały (definitywnych) do Polski ….. 69
3.3.1. Imigracje na pobyt stały ….. 69
3.3.2. Imigracja czasowa ….. 76
3.3.3. Cudzoziemcy w Polsce ….. 79
3.4. Rozkład przestrzenny imigrantów-cudzoziemców w polskich miastach ….. 85
3.5. Podsumowanie − wpływ imigracji (obcokrajowców) na proces rewitalizacji miast w Polsce ….. 91
4. Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej (patologie społeczne, wykluczenie społeczne i ubóstwo), procesy polaryzacji i segregacji, segmentacja rynku pracy w miastach Polski (Andrzej Zborowski, Magdalena Dej) ….. 93
4.1. Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej ….. 93
4.1.1. Wprowadzenie ….. 93
4.1.2. Ubóstwo ….. 96
4.1.3. Bezrobocie ….. 98
4.1.4. Przestępczość ….. 101
4.2. Procesy polaryzacji i segregacji ….. 104
4.2.1. Wprowadzenie ….. 104
4.2.2. Wykształcenie a procesy rewitalizacji miast ….. 105
4.2.3. Wielkość i struktura gospodarstw domowych jako znaczący czynnik społeczny rewitalizowanych ośrodków miejskich ….. 115
4.3. Procesy degradacji społecznej w dużym mieście – przykład Krakowa ……119
4.4. Podsumowanie ….. 124
5. Gentryfi kacja w kontekście rewitalizacji (Aleksandra Jadach-Sepioło) ….. 125
5.1. Gentryfi kacja wobec rewitalizacji ….. 125
5.2. Społeczny kontekst gentryfi kacji ….. 131
5.3. Związki między gentryfi kacją i rewitalizacją. Teoria i polska praktyka ….. 132
5.4. Podsumowanie ….. 135
6. Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski (Andrzej Zborowski, Magdalena Dej, Katarzyna Gorczyca) ….. 136
6.1. Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich ….. 137
6.2. Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych ….. 142
6.2.1. Tychy – osiedle Regina ….. 143
6.2.2. Kraków – osiedle Czerwony Prądnik ….. 144
6.2.3. Warszawa – Wrzeciono ….. 145
6.2.4. Wielkie osiedla mieszkaniowe w Tarnowie ….. 147
6.2.5. Osiedle mieszkaniowe pracowników zakładów Azotowych na terenie dzielnicy Mościce w Tarnowie ….. 149
6.3. Poziom i jakość życia w centrum miasta i wielkich osiedlach mieszkaniowych na tle stref funkcjonalno-przestrzennych regionu miejskiego Krakowa ….. 154
6.3.1. Wybrane aspekty poziomu życia w regionie miejskim Krakowa ….. 154
6.3.2. Podstawowe wymiary jakości życia (sensu stricto) w regionie miejskim Krakowa ….. 160
6.4. Podsumowanie ….. 163
7. Ocena zjawisk psychospołecznych i demografi cznych towarzyszących dotychczas realizowanym wybranym projektom rewitalizacji w Będzinie, Poznaniu i Warszawie (Janusz Górecki, Grzegorz Zębik) ….. 166
7.1. Program rewitalizacji Będzina w opinii mieszkańców miasta ….. 166
7.1.1. Wprowadzenie ….. 166
7.1.2. Funkcje miasta i jego potencjał kulturowy ….. 166
7.1.3. Jakość życia w Śródmieściu Będzina ….. 168
7.1.4. Podsumowanie ….. 172
7.2. Efekty realizacji programów rewitalizacji na obszarze Śródki w Poznaniu oraz Pragi Północ w Warszawie ….. 173
7.2.1. Śródka ….. 174
7.2.2. Praga Północ ….. 180
7.2.3. Podsumowanie ….. 184
8. Podsumowanie (Andrzej Zborowski) ….. 185
LITERATURA ….. 190
Spis aktów prawnych ….. 197
Źródła internetowe ….. 198
Summary ….. 199
Spis rycin ….. 203
Spis tabel ….. 207

ISBN 978-83-89440-06-8

Cena książki: 0,00 zł brutto