Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją

Zamów teraz

  Zamawiam

  Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją Cena: 28,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Ksiązka stanowi VI tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.
  Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.

  Spis treści

  Wstęp ..… 9
  Wprowadzenie (Władysław Rydzik) ..… 5
  1.      Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia procesów rewitalizacji (Maciej Wierzchowski) ..… 10
  1.1.   Ocena idei i koncepcji rewitalizacji ..… 10
  1.2.   Ocena standardów i instrumentów rewitalizacji ..… 12
  1.3.   Charakterystyka wybranych – nowych – idei rewitalizacji ..… 13
  1.3.1. Idea zwrócenia się miasta frontem ku rzece lub innym akwenom ..… 13
  1.3.2. Idea rewitalizacji obiektów dziedzictwa przemysłowego ..… 15
  1.3.3. Idea rewitalizacji terenów poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych ..… 17
  1.4.    Wybrane przykłady formowania lokalnych programów rewitalizacji .. 18
  1.4.1. Bielsko-Biała ..… 18
  1.4.2. Elbląg ..… 21
  1.4.3. Głogów ..… 26
  1.4.4. Łódź ..… 30
  2.       Uwarunkowania prawne rewitalizacji miast (Marek Węglowski) ..… 33
  2.1.    Planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ..… 35
  2.1.1. Strategia rozwoju gminy ..… 37
  2.1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy ..… 38
  2.2.    Program rewitalizacji ..… 40
  2.3.    Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych ..… 43
  2.3.1. Zakres przestrzenny ..… 43
  2.3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ..… 44
  2.3.3. Decyzje administracyjne ..… 45
  2.3.4. Gospodarowanie nieruchomościami ..… 46
  2.3.5. Gospodarka mieszkaniowa ..… 50
  2.3.6. Polityka społeczna ..… 53
  2.3.7. Polityka czynszowa ..… 54
  2.3.8. Pomoc społeczna ..… 56
  2.4.    Rozwój gospodarczy ..… 58
  2.5.    Organizacyjne aspekty procesu rewitalizacji ..… 61
  3.       Kompetencje i komplementarność instytucji uczestniczących w rewitalizacji (Marek Węglowski) ..… 67
  3.1.    Jednostki administracji publicznej ..… 68
  3.1.1. Samorząd gminy i jednostki działające w sferze usług publicznych ..… 68
  3.1.2. Jednostki zarządzające mieszkaniowym zasobem komunalnym ..… 71
  3.1.3. Przedsiębiorstwa usług komunalnych (zarządzanie infrastrukturą) ..… 71
  3.2.    Samorząd powiatu ..… 77
  3.3.    Samorząd województwa ..… 77
  3.4.    Jednostki administracji rządowej ..… 78
  3.5.    Reprezentanci społeczności lokalnej ..… 80
  3.5.1. Instytucja reprezentujące właścicieli nieruchomości ..… 80
  3.5.2. Najemcy i użytkownicy lokali ..… 84
  3.6.    Jednostki pomocnicze ..… 85
  3.6.1  Jednostki wspierające rozwój gospodarczy ..… 85
  3.6.2. Jednostki wspierające działania socjalne ..… 87
  3.6.3. Inwestorzy instytucjonalni ..… 87
  3.6.4. Eksperci, doradcy i inni uczestnicy rewitalizacji ..… 88
  3.6.5. Instytucje finansujące ..… 88
  3.7.    Partnerzy gminy przy formowaniu lokalnego programu rewitalizacji ..… 89
  4.       Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regionalnego (Tadeusz Kudłacz, Marcin Kopeć) ..… 93
  5.       Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast (Aleksandra Jadach-Sepioło) ..… 109
  5.1.    Znaczenie zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji ..… 109
  5.1.1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością obszarów rewitalizowanych ..… 113
  5.2.    Polityka rewitalizacyjna a formułowanie strategii zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych ..… 117
  5.3.    Sposób wyceny wartości nieruchomości na obszarach rewitalizowanych ..… 124
  5.4.    Wdrażanie lokalnych strategii rewaloryzacji w oparciu o unikatowe zasoby ..… 134
  5.4.1. Wybrane metody badania potencjału miasta w zakresie rewitalizacji ..… 134
  5.4.2. Rola unikatowych zasobów obszarów rewitalizacji w zarządzaniu ich wartością na poziomie lokalnym ..… 137
  5.5.    Kontrola i monitoring efektów zarządzania wartością obszarów rewitalizacji ..… 149
  5.5.1  Ewaluacja zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych – metody analizy ..… 149
  5.5.2. Wybrane systemy monitoringu procesu rewitalizacji i ich przydatność dla zarządzania wartością obszarów rewitalizowanych . 151
  5.6.    Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast ..… 169
  6.       Organizacja zarządzania procesami rewitalizacji (Władysław Rydzik) ..… 172
  6.1.     Problematyka zarządzania procesem rewitalizacji ..… 172
  6.2.     Mechanizmy rynkowe w procesach rewitalizacji ..… 172
  6.3.     Wpływ etapu rozwoju miast na formowanie procesów rewitalizacji ..… 174
  6.4.     Niektóre aspekty zarządzania procesami rewitalizacji ..… 175
  6.5.     Instrumenty zarządzania procesem rewitalizacji ..… 177
  6.6.     Doświadczenia zagraniczne ..… 180
  6.7.     Odnowa i modernizacja infrastruktury i środków transportu ..… 181
  6.8.     Budownictwo mieszkaniowe w operacjach rewitalizacyjnych ..… 184
  6.9.     Etapowanie i koordynacja procesu rewitalizacji ..… 187
  6.9.1.  Modelowanie projektów rewitalizacyjnych ..… 189
  6.9.2.  Formowanie funduszy na rewitalizację obszarów zurbanizowanych ..… 191
  6.9.3.  Ochrona potrzeb mieszkańców w programach rewitalizacji ..… 193
  6.10.   Podstawowe instrumenty w przygotowaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych ..… 194
  6.10.1. Instrumenty organizacyjne ..… 195
  6.10.2. Instrumenty finansowe ..… 197
  6.10.3. Instrumenty prawne ..… 197
  6.11.    Procedury zawierania kontraktów na wykonanie projektów rewitalizacyjnych ..… 202
  Zakończenie (Władysław Rydzik) ..… 207
  Spis tabel ..… 209
  Spis rysunków ..… 209
  Bibliografia ..… 210
  Analizowane dokumenty ..… 213

  ISBN 978-83-89440-26-6

  Cena książki: 28,00 zł brutto