Zrób doktorat

 

Proponujemy SYSTEM REALIZACJI PRAC DOKTORSKICH W INSTYTUCIE ROZWOJU MIAST I REGIONÓW stanowiący ścieżkę uzyskania stopnia doktora dla osób zainteresowanych szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z rozwojem regionalnym, gospodarką przestrzenną i polityką miejską w ramach projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w IRMiR. Każda osoba, przyjęta do Systemu, jest automatycznie zatrudniana w IRMiR na umowę o pracę (cały etat) na czas przygotowywania doktoratu. O udział w Systemie mogą ubiegać się zarówno pracownicy IRMiR jak i niezwiązani z naszym instytutem absolwenci dowolnych studiów magisterskich.

Celem Systemu jest stworzenie szczególnie zdolnym osobom przestrzeni do takiego rozwijania ich pasji, by jednocześnie wspierać rozwój Polski w zakresie problematyki objętej przez Statut Instytutu.

System otwarty jest dla wszystkich osób posiadających stopień magistra. Ogólnym warunkiem uczestnictwa jest zbieżność zainteresowań badawczych kandydata z tematyką prac badawczych aktualnie realizowanych lub w najbliższym czasie planowanych do realizacji w IRMiR. Nie dopuszcza się sytuacji łączenia studiów doktoranckich na jakiejkolwiek innej uczelni z uczestnictwem w Systemie.

Kryterium wejścia do systemu:
1. Udokumentowany dorobek naukowy. Wymogiem minimum jest opublikowanie przynajmniej jednego artykułu naukowego w czasopiśmie z listy A lub B MNISW lub rozdziału w monografii naukowej recenzowanej.
2. Oświadczenie o tym, iż kandydat nie ma zamiaru łączenia realizacji pracy doktorskiej w IRMiR ze studiami doktoranckimi uczelni wyższej.
3. Podanie o przyjęcie do Systemu wraz z życiorysem naukowym, opisem dotychczasowego przebiegu kariery naukowej i zainteresowań badawczych.

Instytut zapewnia środki finansowe dla uczestnika Systemu na:
– udział w konferencjach i seminariach naukowych,
– przygotowanie publikacji,
– podnoszenie kwalifikacji.

W szczególności uczestnik Systemu może ubiegać się w ramach Dotacji Statutowej Instytutu o:
– Mini-granty badawcze na publikacje naukowe;
– Mini-granty badawcze finansowane z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców, których beneficjentem jest IRMiR;
– Nagrodę finansową dla uczestnika Systemu za otwarcie przewodu doktorskiego w wysokości 2 tys. zł.;
– Nagrodę finansową dla uczestnika Systemu za obronę pracy doktorskiej w wysokości 5 tys. zł.

Ponadto oferujemy:
– Organizację szkoleń zamkniętych z zakresu warsztatu naukowo-badawczego (min. 1 na kwartał).
– Organizację seminariów doktoranckich w IRMiR– cyklicznych spotkań, do udziału w których zobowiązani są wszyscy uczestnicy Systemu;
– Pomoc w pozyskaniu projektu badawczo-rozwojowego w ramach którego przygotowywany będzie doktorat z uwzględnieniem zainteresowania badawczego uczestnika Systemu, charakteru prac badawczych realizowanych dotychczas w IRMiR oraz aktualnie dostępnych projektów;
– Znalezienie promotora oraz ew. promotora pomocniczego;
– Jednokrotny, dodatkowy miesięczny płatny urlop na dokończenie doktoratu (dostępny po otwarciu przewodu);
– Możliwość uczestnictwa w indywidualnych szkoleniach i konsultacjach z zakresu warsztatu przygotowywania publikacji naukowych.

 

Regulamin systemu realizacji prac doktorskich (obowiązujący w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów)