Dyrekcja

WJarczewski_small

dr Wojciech Jarczewski
Dyrektor

Absolwent Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz dziennikarstwa w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Realizując projekty badawcze i aplikacyjne szczególnie intryguje go pytanie: jak władze samorządowe na poziomie lokalnym i regionalnym oraz rząd mogą animować i wspierać rozwój społeczno-gospodarczy? Szukając odpowiedzi na to pytanie, w ramach projektów polskich i międzynarodowych, zajmował się takimi zagadnieniami jak: przyciąganie inwestorów do gmin i marketing terytorialny, uwarunkowania rozwoju rynku pracy, ocena efektywności projektów i programów pomocowych współfinansowanych z funduszy UE, rewitalizacja i odnowa miast, powstawanie nowych gmin, procesy rozwoju rekreacyjnych ośrodków geotermalnych i in. Wyniki jego prac zostały opublikowane w kilkudziesięciu artykułach naukowych i kilkunastu książkach.
W latach 2014-2017 pełnił funkcję kierownika i dyrektora Instytutu Rozwoju Miast, a w 2018 i 2019 r. (do końca lutego) funkcję dyrektora Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

dr Aleksandra Jadach-Sepioło
Zastępca Dyrektora IRMiR

Ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w realizacji zespołowych projektów doradczych z zakresu rewitalizacji, m.in. na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy opracowywanej ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej, a obecnie w projektach pilotażowych i w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, realizowanymi na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Łączy pracę w Instytucie z aktywnością w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast, finansowania rozwoju miast i partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.