Kontrola techniczna tramwajów

Kontrola techniczna tramwajów prowadzona jest przez Zakład Komunikacji Miejskiej IRMiR, który posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2015.  w zakresie:

– badania techniczne tramwajów i trolejbusów,

– badania zespołów i urządzeń tramwajowych i trolejbusowych.

Od początku istnienia domeną działalności Zakładu była szeroko rozumiana problematyka komunikacji miejskiej, jej doskonalenie i inicjowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Aktualnie Zakład prowadzi działalność badawczo-doradczą oraz wykonuje ekspertyzy na rzecz producentów i użytkowników w zakresie tramwajów, trolejbusów oraz ich wyposażenia.

Prace wykonywane w ramach kontroli technicznej tramwajów można podzielić na następujące grupy:

  1. Okresowe badania techniczne tramwajów oraz okresowe badania techniczne trolejbusów eksploatowanych w przedsiębiorstwach komunikacyjnych. Uzyskanie pozytywnego wyniku badań jest podstawą do wydania zaświadczenia dopuszczającego pojazd do ruchu.
  2. Rozszerzone badania techniczno-ruchowe wagonów tramwajowych i trolejbusów, dopuszczające do ruchu pojazdy używane oraz zmodernizowane (dotyczy to głównie taboru sprowadzanego z zagranicy). Badania wykonywane są zgodnie z rozporządzeniami o zakresie i sposobie przeprowadzenia badań technicznych oraz warunkach technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
  3. Badania i ocena urządzeń tramwajowych, takich jak: napędy drzwi, sprzęgi, odbieraki prądu, przekształtniki trakcyjne i przetwornice napięcia, nagrzewnice i inne aparaty i urządzenia wchodzące w zakres wyposażenia taboru tramwajowego
    i trolejbusowego.

Ponadto Zakład Komunikacji Miejskiej aktywnie włącza się w prace koncepcyjne i konsultacyjne dotyczące:

– rozwiązań konstrukcyjnych taboru tramwajowego i trolejbusowego,

– nowelizacji i opracowywania norm technicznych z zakresu komunikacji miejskiej (mgr inż. Zygmunt Tarchalski jest kierownikiem zespołu problemowego nr 265 ds. komunikacji miejskiej, powołanego przez Polski Komitet Normalizacyjny),

– trakcji elektrycznej (dr inż. Maciej Kozierkiewicz jest stałym członkiem Komitetu Technicznego nr 61 PKN),

– aktualizacji przepisów związanych z miejską trakcją elektryczną.

Zakład posiada przewoźne laboratorium, wyposażone w nowoczesną elektroniczną aparaturę, niezbędną do prowadzenia badań okresowych pojazdów, a w szczególności do pomiaru i rejestracji parametrów ruchowych, pomiarów i sprawdzania oświetlenia, hałasu i pomiarów elektrycznych, w tym pomiarów rezystancji i wytrzymałości izolacji, pomiarów instalacji ochronnych etc.