EDINA kick-off meeting

W dniach 26 – 27 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne lidera, partnerów i ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej, urbanistyki i architektury z Polski i z Niemiec w celu omówienia projektu i ustalenia szczegółowego planu jego realizacji.

Wydarzenie towarzyszące

W ramach spotkania można było również wziąć udział w Web Seminarium Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) na temat Renowacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal) EUKI Academy Web Seminar on: The Renovation Wave under the European Green Deal.
Omawiane zagadnienia wg programu Web Seminarium poniżej:
1. Welcome by EUKI Secretariat (Matthias Daun, EUKI).
2. A Renovation Wave for Europe – The European Green Deal’s Working Programme for the Building Sector (Sibyl Steuwer, Head of Berlin Office, Buildings Performance Institute Europe (BPIE ASBL).
3. Q&A via chat function.
4. Financing the Wave – Good Practice from EUKI Project “Our Buildings” (Sibyl Steuwer and Dragomir Tsanev, Executive Director, Center for Energy Efficiency).
5. Q&A via chat function.

Warsztaty z zakresu komunikacji między miastami

W dniu 26.11.2020 r. odbyły się pierwsze warsztaty z zakresu komunikacji dla wszystkich uczestników spotkania inauguracyjnego w ramach projektu pn.: „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”.

Spotkanie odbyło się poprzez platformę ZOOM. Głównym celem warsztatów z zakresu komunikacji było wzajemne poznanie się oraz wymiana doświadczeń praktyków z wzorcowych miast posiadających wiedzę z zakresu wdrażania oraz wykorzystywania instrumentów prawnych Specjalnych Stref Rewitalizacji na potrzeby poprawy otoczenia i infrastruktury. W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział lider projektu czyli Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz partnerzy: Fundacja Poszanowania Energii (FPE) i Housing Initiative for Eastern Europe (IWO). Szczególnymi gośćmi wspierającymi projekt byli Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Warsztaty składały się z kilku części. W części powitalnej Pani Aleksandra Jadach Sepioło – kierownik projektu, zastępcy dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów zaprezentowała najważniejsze cele projektu EDINA. Pan Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zachęcił do udziału w projekcie jako wsparcie dla przyszłych celów projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu 2021-2030. Pan Szymon Tumielewicz z Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej z Ministerstwa Środowiska i Klimatu opowiedział o potrzebie zaplanowania działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej co wpłynie korzystnie na zmianę warunków klimatycznych.

300.1

 

W części wykładowej Pan Aldo Vargas zaprezentował różnorodne metody rozpowszechniania doświadczeń między miastami, przykładowe projekty, których celem było utworzenie narzędzi tzw. Toolkits, różne przykłady z zakresu rozpowszechniania rezultatów projektów na poziomie międzynarodowym.

300.3

 

Kolejnym etapem spotkania była krótka prezentacja wszystkich uczestników warsztatów a mianowicie przedstawicieli obu Ministerstw (Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz praktyków z polskich miast, w których zostały ustanowione Specjalne strefy Rewitalizacji. Omawiane były takie tematy jak okres obowiązywania Specjalnych Stref Rewitalizacji w danym mieście oraz ilość zorganizowanych naborów na dotacje w Specjalnych Strefach Rewitalizacji. Następnie zaprezentowali się partnerzy krótką opisując swoją rolę w projekcie EDINA.

300.4

 

W części warsztatowej każdy z przedstawicieli miast opowiedział o doświadczeniach w ramach Specjalnych Stref Rewitalizacji oraz o swoich oczekiwaniach w stosunku do projektu EDINA.

300.5

 

Podsumowując doświadczenia miast na temat rozpowszechniania i udostępniania najważniejszych informacji, działań w obszarze rewitalizacji i w ramach Specjalnych Stref Rewitalizacji niezbędne jest utworzenie strony internetowej z platformą do wymiany doświadczeń mającą na celu również sieciowanie miast. Do komunikacji z interesariuszami oraz o informowaniu o bieżących aktualnościach w ramach Specjalnych Stref Rewitalizacji ważne są również media społecznościowe takie jak Facebook, Twitter. Nie można zapominać również o bezpośrednim kontakcie z interesariuszami oraz informacjami zamieszczanymi w przestrzeni publicznej jak również tworzeniu poradników i przewodników. Do sieciowania specjalistów i wymiany doświadczeń miedzy nimi przydatny może być LinkedIn. Ważne jest też, aby wypracować wspólny narzędziownik (toolkit), który by był spójny i pomocny dla wszystkich działań dedykowanych Specjalnym Strefom Rewitalizacji w Polsce.