Partnerzy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (lider konsorcjum). Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest urzędem administracji rządowej zapewniającym całokształt obsługi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny. Ministerstwo odpowiedzialne jest w szczególności za zarządzanie systemem Funduszy Europejskich w Polsce, jak również programowanie i koordynację realizacji polityk publicznych w obszarze m.in.: rozwoju regionalnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, rozwoju miast i rewitalizacji oraz budownictwa i mieszkalnictwa. W projekcie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju reprezentowane jest przez Departament Polityki Przestrzennej. Do jego kompetencji należy m.in. opracowanie rozwiązań systemowych w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie krajowej polityki przestrzennej (w tym realizacja i monitorowanie komponentów przestrzennych strategii i programów). Wśród zadań Departamentu znajduje się również inicjowanie oraz wspieranie badań, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego. Departament Polityki Przestrzennej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, realizuje projekty ukierunkowane na zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w obszarze planowania przestrzennego oraz usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Instytut badawczy, nadzorowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, prowadzący działalność badawczo-rozwojową w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, mieszkalnictwa, polityki regionalnej, zarządzania publicznego i szeroko rozumianych procesów rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Wyniki prac realizowanych przez Instytut stanowią źródło wiedzy wykorzystywanej przez ministerstwa i urzędy centralne oraz władze samorządowe różnych szczebli. Instytut Rozwoju Miast i Regionów posiada bogate doświadczenie w realizacji i zarządzaniu krajowymi i zagranicznymi projektami badawczymi, finansowanymi m.in. ze środków funduszy europejskich, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Doświadczenia aplikacyjne Instytutu obejmują m.in. realizację projektów Polskiej Pomocy Rozwojowej we Lwowie, realizację szeregu projektów szkoleniowych i doradczych, organizację dużych konferencji naukowo-branżowych, opracowanie dokumentów planistycznych i wdrożeniowych dla samorządów.

Uczelnia Łazarskiego reprezentowana w projekcie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania – najstarszy wydział uczelni o dwudziestoletniej historii. Działalność naukowa pracowników Wydziału obejmuje szeroki zakres prac naukowo-badawczych, mieszczących się głównie w dziedzinie nauk ekonomicznych (w tym ekonomii, finansach i naukach o zarządzaniu) i w dziedzinie nauk społecznych (w dyscyplinie nauk o polityce). Pracownicy Wydziału realizują badania krajowe i zagraniczne w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Europejskiej oraz na zlecenie firm i innych instytucji. Ponadto badania prowadzone są przy współpracy instytucjonalnej i indywidualnej pomiędzy poszczególnymi naukowcami, jak i zagranicznymi jednostkami naukowymi, wśród których wypada wymienić m.in.: Oxford University, Fachhochschule Münster, Coventry University, Bocconi University, Minot State University, Transcarpathian State University, International Statistical Institute, Amsterdam University, University College London, Bonn University, Univeristy of Rotterdam.