Etapy realizacji projektu

Realizacja projektu podzielona jest na dwa etapy: fazę badawczą (01.01.2019 – 30.06.2020) oraz fazę przygotowania wyników badań do zastosowania w praktyce (01.07.2020 – 31.12.2021). W pierwszym etapie realizowane będą badania podstawowe i badania stosowane, mające na celu rozpoznanie uwarunkowań i przebiegu, a także określenie wpływu zachodzących w Polsce procesów urbanizacji (zwłaszcza zjawisk niekontrolowanej suburbanizacji i kurczenia się miast) na społeczno-gospodarczy rozwój kraju (w tym na funkcjonowanie samorządów oraz warunki życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej). Na podstawie ich wyników wypracowane zostaną modelowe rozwiązania na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce, które w drugim etapie projektu będą przygotowywane do wdrożenia w praktyce (m.in. poprzez konferencje, seminaria eksperckie i spotkania konsultacyjne).

W ramach projektu realizowane są trzy zadania odpowiadające poszczególnym jego fazom i etapom.

Zadanie 1. Specyfika polskiego modelu urbanizacji w świetle ujęć teoretycznych i doświadczeń międzynarodowych (badania podstawowe). Realizacja zadania ma na celu uzupełnienie i rozwinięcie istniejącego stanu wiedzy w zakresie przebiegu i specyfiki procesów urbanizacji w Polsce, jak również stworzenie rzetelnych podstaw dla badań stosowanych. Jednymi z głównych produktów zadania będą wielowymiarowe delimitacje stref intensywnej suburbanizacji oraz miast kurczących się w Polsce.

Zadanie 2. Mechanizmy zarządzania i przeciwdziałania suburbanizacji i kurczenia się miast (badania stosowane). W ramach zadania kompleksowo rozpoznane zostaną uwarunkowania oraz konsekwencje procesów suburbanizacji i kurczenia się miast w Polsce. Jednocześnie celem badań jest identyfikacja zagranicznych oraz krajowych doświadczeń i rozwiązań w zakresie przeciwdziałania suburbanizacji oraz kurczeniu się miast. Realizacja zadania zwieńczona zostanie opracowaniem modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce oraz katalogu rekomendacji dla różnych podmiotów.

Zadanie 3. Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce (faza przygotowania wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce). Aplikacyjny wymiar projektu obejmował będzie m.in. organizację wizyt studyjnych oraz konferencji, seminariów eksperckich i spotkań konsultacyjnych, podczas których prezentowane i dyskutowane będą propozycje modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. W ramach zadania planowane są działania pilotażowe i przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji.