Cel i przesłanki realizacji projektu

Praktycznym celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce oraz przygotowanie ich do wdrożenia do zasadniczego nurtu polityk państwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa. W sposób szczególny celem projektu będzie wypracowanie rozwiązań służących podniesieniu jakości i znaczenia planowania przestrzennego oraz wzmocnienia jego roli jako instrumentu zarządzania i kształtowania procesów urbanizacji w Polsce (w tym zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji i kurczenia się miast, które stanowią jedno z głównych wyzwań dla zrównoważonego rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych).

Zasadniczą przesłanką realizacji badań służących wypracowaniu rozwiązań mających być przedmiotem projektu jest konieczność ograniczenia procesów niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (zwłaszcza żywiołowej suburbanizacji i chaotycznego rozpraszania zabudowy), silnie akcentowana w krajowych dokumentach strategicznych, w szczególności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowej Polityce Miejskiej. Drugą przesłanką jest potrzeba ograniczenia depopulacji wielu ośrodków miejskich w Polsce, która w skrajnej formie przybiera postać wielowymiarowego procesu kurczenia się miast.

Akronim projektu (NewUrbPact) bezpośrednio nawiązuje do konieczności wypracowania założeń nowego ładu przestrzennego w Polsce – swego rodzaju umowy społecznej w zakresie kształtowania przestrzeni oraz zrównoważonej urbanizacji, bez której niemożliwe będzie wprowadzenie koniecznych zmian, postulowanych przez wiele środowisk (politycznych, naukowych, eksperckich i społecznych).